70 25 52 25 Døgnvagt

Forretningsvilkår

19. januar 2017

Følgende generelle indkøbsbetingelser gælder, med mindre andet skriftligt er aftalt. 


1. ORDRE OG PRIS

Modtagelse af ordre skal altid ske med en underskrevet rekvisition fra BELFOR Danmark med et rekvisitionsnummer, navn på ordregiver og sagsnummer/adresse.

Priser anført på ordren er faste. Dog er sælger forpligtiget til, såfremt han nedsætter sine priser mellem ordre- og leveringsdagen, at fakturere til de laveste priser.
 


2. LEVERING

Levering skal ske på den dag, som er angivet i ordren. Uanset varerne fremkommer til leveringsstedet, anses varerne ikke for leveret, før BELFOR Danmark har inspiceret og testet disse og konstateret, at varerne er i aftalemæssig stand.

Følgeseddel skal være påført rekvisitionsnummer, sagsnummer/adresse samt ordregiver hos BELFOR Danmark.
 


3. FORSINKELSE

Ved forsinkelse, eller forventet forsinkelse, er sælger pligtig til omgående at informere BELFOR Danmark skriftligt.

BELFOR Danmark har herefter, med mindre der er tale om force majeure, ret til at
a) fastholde købet. Såfremt BELFOR Danmark vælger at fastholde købet, kan BELFOR Danmark kræve bod svarende til 1,0 pct. af varens værdi pr. påbegyndt uge, hvormed leveringstiden overskrides, dog max 15 pct., eller
b) hæve købet ved skriftlig meddelelse til sælger uden ugrundet ophold.

Uanset om BELFOR Danmark vælger at fastholde eller hæve købet, har BELFOR Danmark ret til at kræve erstatning for konstateret tab i forbindelse med forsinkelsen.
 


4. KVANTITET

Afvigelse fra bestilt kvantum skal godkendes af BELFOR Danmark i hvert enkelt tilfælde.


5. KVALITET

Sælger må ikke afvige fra specifikationer uden BELFOR Danmarks skriftlige godkendelse.
 


6. BETALING

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage netto fra fakturadato. Faktura må tidligst fremsendes samtidig med varen. Ved anmærkning mod fakturaens indhold regnes betalingstiden fra dato for endelig overenskomst.

Faktura fremsendes med påført rekvisitionsnummer (ordrenummer), sagsnummer eller sagsadresse samt ordregiver hos BELFOR Danmark.

BELFOR Danmark forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, hvor ovenstående punkter ikke er overholdt.


7. REKLAMATION

Indenfor rimelig tid efter modtagelse undersøger BELFOR Danmark varen i.h.t. egne procedurer. Fejl eller mangler skal uden ugrundet ophold meddeles sælger.

BELFOR Danmark har herved ret til at hæve aftalen, returnere varen til sælger på dennes bekostning, samt kræve erstatning for opstået skade. Såfremt aftalen ikke hæves, har BELFOR Danmark ret til at kræve, at sælger leverer fejlfri erstatningsvarer, eller en prisreduktion svarende til fejlen eller manglen, samt kræve erstatning for opstået skade.

Betaling af varen indebærer ikke, at BELFOR Danmark afstår fra at fremsætte krav overfor sælger på grund af fejl eller mangler.


8. GARANTI

Med mindre andet er skriftligt aftalt, yder sælger 24 måneders garanti på varen regnet fra datoen for BELFOR Danmarks accept af varen.

Sælger bærer ansvaret for, at varerne overholder miljømæssige krav og andre myndigheds- og sikkerhedsmæssige regler, at varerne er i aftalemæssig stand, og at ydeevne/funktioner og anvendelighed er i overensstemmelse med forudsætningerne i ordren. 


9. ANSVAR

Enhver begrænsning af sælgers ansvar for varen vil være ugyldig, med mindre sådanne begrænsninger skriftligt er accepteret af BELFOR Danmark.


10. FORCE MAJEURE

Sælger og BELFOR Danmark er fritaget for at opfylde aftalens vilkår, såfremt de kan dokumentere, at de hindres deri af udefra kommende begivenheder, som de ikke burde have forudset, og som de ikke kan afværge.


11. INFORMATION/OFFENTLIGGØRELSE

Al reklame, artikler og/eller pressemeddelelser, hvor BELFOR Danmark nævnes med navn, skal på forhånd skriftligt godkendes af BELFOR Denmark. 


12. TAVSHEDSPLIGT

Sælger forpligter sig til ikke at viderebringe fortrolig information, som modtages fra BELFOR Danmark i tilknytning til denne bestilling. Sælger forpligter sig også til ikke at benytte information til andet end opfyldelse af sine forpligtelser.

Tavshedspligten skal gælde mindst tre (3) år fra det tidspunkt informationen modtages.


13. MILJØ

Sælger skal have en høj miljøbevidsthed, efterleve lovmæssige miljøregler samt aktivt arbejde med udvikling af miljøforbedrende foranstaltninger. Sælger er ansvarlig for, at eventuelle underleverandører ligeledes har en høj miljøbevidsthed samt efterlever miljøregler, der er vedtaget ved lov.
 


14. BØRNEARBEJDE

Sælger og sælgers underleverandører er forpligtet til ikke at beskæftige børn under 15 år ved produktion af varer og tjenesteydelser, jvf. FN’s konvention om Barnets rettigheder, konkretiseret i ILO Konvention nr. 138, artikel 2, stk. 3.


15. TVISTER

Enhver uoverensstemmelse skal afgøres ved en dansk domstol.

BELFOR - Vi gør skaden god igen