70 25 52 25 Døgnvagt

Professionel rengøring efter skadedyr - rotter, sølvfisk mm.

Har du problemer med skadedyr og behov for rengøring og desinficering? BELFOR Danmark udfører diskret skadeservice i forbindelse med skadedyrsangreb

"Når man arbejder med bekæmpelse af skadedyr, er det altafgørende at yde effektiv og diskret hjælp for at undgå eksempelvis driftstab. BELFOR sidder klar med akut hjælp 24/7."

Lars Lyngholm / tidligere Salgschef - BELFOR Danmark

Skadedyr kræver en god rengøring hvilket vi gør hos BELFOR

Korrekt professionel rengøring og desinficering efter skadedyr (såsom rotter), er afgørende

At opdage skadedyr i sit hjem eller i sin erhvervsejendom er meget ubehageligt og efterlader ofte både synlige efterladenskaber samt lugtgener. Derfor er det vigtigt for os, at rengøring - efter at skadedyrene er blevet fjernet - sker så hurtigt og diskret som muligt.

Rotter og mus er bærere af bakterier og vira, der kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker, også efter skadedyrene er væk. Derfor er professionel rengøring og desinficering med kemiske midler påkrævet for at fjerne smitterisici.

BELFOR tilbyder

Hvis skaden først er sket, er det alfa og omega, at den håndteres hurtigt og korrekt for at mindske følgeskader og sørge for, at eventuelt driftstab mindskes. BELFOR kan hjælpe med:

  • Rengøring efter alle typer skadedyr – mus, duer, væggelus o.a.
  • Desinficering af de ramte områder med korekte kemiske midler
  • Nedpakning, opbevaring og rengøring af løsøre
  • Bortkørsel af affald
  • Billeddokumentation
  • Diskretion

Eksperter på vores felt

Med mere end 40 års erfaring indenfor akut håndtering af skader ved vi, hvad det kræver at få jer igang igen. Derfor sidder vi altid klar til at hjælpe 24 timer i døgnet, årets 365 dage.

På vores døgnbemandede vagttelefon sidder vores kompetente skadesrådgivere klar til at vejlede dig og sende vagtbiler afsted, hvis du har behov for akut hjælp. Vi forstår, at hurtig og handlekraftig hjælp er afgørende, når skaden først er sket!

Diskretion 

Vores personale har skærpet tavshedspligt og er vant til at håndtere vores kunders behov for diskretion og fortrolighed med professionalisme.

Hvordan forebygger du angreb fra skadedyr?

En opvarmet, sund og godt vedligeholdt bygning med en tæt klimaskærm, dvs. tag, ydervægge, døre og vinduer, rigtigt anvendte materialer og korrekte konstruktioner, vil alt andet lige være mindre udsat for skadedyrsangreb.

Den bedste forebyggelse, du kan foretage, er faktisk den samme som i forhold til råd og svamp, da de fleste træskadedyr trives i fugtigt træ. I forbindelse med den almindelige vedligeholdelse er det derfor vigtigt, at du undersøger huset, og ikke mindst taget, for skader og utætheder.

Det er umuligt at helgardere sig mod insektangreb, da insekter altid vil kunne trænge ind i bygningen. Når det drejer sig om husbukke og borebiller, kommer de i mange tilfælde ind i bygningen via træ, som allerede er inficeret. Undgå derfor så vidt muligt at benytte genbrugstræ.

Hvis boligen allerede har været udsat for et insektangreb, vil det i mange tilfælde være muligt at sikre sig mod lignende angreb af samme karakter ved at udføre en forebyggende kemisk bekæmpelse. Det gælder fx angreb fra myrer og husbukke.

Vi er omgivet af skadedyr og kryb

Skadedyr og andre kryb er overalt i vores hverdag: I vores senge, på vores hud, i haven og i træværk. Det kan være en god idé at kende lidt til de forskellige slags kryb og skadedyr, du kan støde på i hjemmet og haven. Specielt hvis de er blevet til gene, og man får behov for at skulle bekæmpe dem. Bekæmpelse kan være nødvendigt, hvis du bliver generet af insekter i boligen.

Der findes mange forskellige insekter i Danmark. Faktisk er der omkring 20.000 arter. Derfor er det helt naturligt, at nogle insekter også findes i hjemmet. Mens mange af de insekter, du ofte støder på indendørs, er fuldstændig harmløse, er andre skadedyr, som kan gøre skade på fx trækonstruktioner.

Det kan derfor være nødvendigt at sætte ind med bekæmpelse mod nogle insekter, så de ikke laver skade på bygningen. Ofte er insekter i hjemmet dog først og fremmest en visuel plage, som du kun behøver at bekæmpe, hvis du bliver generet af det. Læs mere om at forebygge insekter i hjemmet her på BELFOR.

Kilde: Bolius

Skadedyrsbekæmpelse kan også betyde andre former for rengøring

Hvordan dækker din forsikring eller husforsikring i tilfælde af angreb af skadedyr, herunder rotter?

En almindelig hus- eller villaforsikring, som dækker brand, stormskader, tyveri osv., vil normalt ikke dække insektskader. Dertil kræves en insekt- og svampeforsikring, som er en tillægsforsikring. Studér husforsikringens betingelser nøje, og tjek evt. med dit forsikringsselskab, om du er dækket ind i kraft af din husforsikring, eller om det er nødvendigt at tegne en tillægsforsikring.

Mange forsikringsselskaber dækker kun skader forårsaget af trænedbrydende insekter og dækker derfor ikke skader efter murbier, som kun laver mindre skade på murværk. Vær desuden opmærksom på, om bygningen på grund af beliggenhed eller konstruktion er specielt udsat for angreb af visse skadedyr.

Er du i færd med at købe nyt hus, kan det være en fordel, at du sikrer dig, at huset er forsikret mod skader fra trænedbrydende svampe og insekter. Er huset ikke forsikret, skal du sørge for at få indført en passus i slutsedlen om, at huset kan forsikres mod insekter og svamp på normale vilkår. Som huskøber er det oplagt, at du sikrer dig, at huset kan forsikres mod husbuk på almindelige betingelser. Nogle forsikringsselskaber vil nemlig afslå at forsikre huset mod husbuk, hvis det allerede har været angrebet én gang.

Hvis et forsikret hus angribes af husbukke, skal forsikringsselskabet betale for, at udryddelse og reparationer udføres i nødvendigt omfang. Når det gælder andre insektangreb end husbukke, kræves det oftest, at træet er så angrebet, at dets styrke og bæreevne er nedsat, før forsikringen dækker.

Hvis insekt-skaderne skyldes manglende vedligeholdelse, eller at du ikke har reageret på insektangrebet, kan du få problemer med at få skaden dækket i fuldt omfang. Inden du går i gang med en reparation af skader efter insektangreb, bør du som hovedregel altid kontakte dit forsikringsselskab, hvis der er tale om større skader.

Bekæmpelse af skadedyr

Der er ganske få regler, du skal overholde i forbindelse med bekæmpelse af skadedyr. De vigtigste er at følge vejledningen på de bekæmpelsesmidler, du anvender og at anmelde rotter til kommunen.

Læs om hvilke pligter du har i forbindelse med skadedyrsangreb her

Som privat husejer har du muligvis interesse i at bekæmpe skadedyr på din ejendom, men du har ikke en lovfæstet pligt til at gøre det.

Undtagelsen er dog, hvis du ved - eller har begrundet mistanke om - at der er rotter på din ejendom. Her har du indberetningspligt og skal kontakte kommunen, der skal iværksætte professionel bekæmpelse. I nogle kommuner skal du henvende dig direkte til et bekæmpelsesfirma udpeget af kommunen, som herefter vil tage sig af sagen.

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du som regel slå "rotter" eller "rottebekæmpelse" op på kommunens hjemmeside eller ringe og spørge dig for i kommunens omstilling. Du har selvsagt pligt til at assistere bekæmpelsesfirmaet ved at give det adgang til ejendommen på et nærmere aftalt tidspunkt, så der kan lægges gift ud eller sættes fælder.

Med Miljøministeriets rotteplan fra sidst i 2010 fik kommunerne også til opgave at give borgerne direkte adgang til en skadedyrsbekæmper døgnet rundt samt på weekend- og helligdage.

Skal du selv betale for rottebekæmpelse på din ejendom?

Som husejer får du ikke en regning, når kommunen iværksætter rottebekæmpelse på din ejendom, ikke direkte i hvert fald. Udgiften til rottebekæmpelse afholdes af kommunen og betales over kommuneskatten.

Undtagelsen er dog, hvis du tilkalder en kommunalt udpeget rottefænger uden for normal åbningstid (hvilket nyeste rotte-bekæmpelsesplan åbner mulighed for). Her kan kommunen beslutte, at borgerne skal betale en del af regningen. Men udgangspunktet er, at skadedyrsbekæmpelse er gratis - betalt af kommunen - hvis det drejer sig om rotter.

Skadedyrene skal væk og rengøringen skal bestå på industrielt og privat niveau

Fri for rotter

Rotter kan forårsage materielle skader for store beløb, og de kan overføre smitsomme sygdomme til mennesker. Her er nogle gode råd til, hvordan du effektivt forebygger mod rotter.

Rotter er blevet et stort problem i Danmark. Kommunerne bruger hvert år millioner på rottebekæmpelse, og mange steder i landet har man de seneste fem år oplevet en eksplosiv vækst i antallet af anmeldelser fra borgere, der har haft problemer med de destruktive gnavere.

Sandheden er, at vi aldrig kommer til at slippe helt for rotter: Men rotterne udgør et mindre problem for mennesker, hvis vi kan sørge for, at de bliver nede i vores kloaksystemer - og samtidig holde de rotter, der når op til overfladen, helt ude af vores boliger.

 

Rottesikring af dit hjem - læs om dine pligter her

 

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning har du som grundejer, du fx ejer et parcelhus eller er ejer af udlejningsejendomme, pligt til at forebygge rotter.

Effektiv rottesikring er vigtigt, da rotterne er ekstremt hårdføre og smidige nok til at kunne kravle igennem åbninger helt ned til 2 cm i diameter. Rotterne kan også gnave igennem alle materialer, der er blødere end jern.

Som grundejer har du blandt andet pligt til:

  • At sikre, at affald eller foder ikke er let tilgængeligt for rotter
  • At sikre, at du med din adfærd i hus og have ikke uforvarende tiltrækker rotter
  • Undgå rod på ejendommen
  • Anmelde rotter til kommunen, som står for bekæmpelsen

Rottesikring kan deles op i adfærdsændringer og byggeteknisk forebyggelse. Ændringer i din adfærd kan være, at du stopper med at fodre fugle på en måde, hvor du samtidigt fodrer rotter. Derudover kan kloakkernes og boligens forfatning have stor betydning for rotte-problemernes omfang.

Skadedyr kan svine vægge og gulve til, så vi rengører overalt

Rottebekæmpelse er kommunens ansvar

Som grundejer har du pligt til at forebygge og anmelde rotter. Hvis du har set rotter, eller spor efter dem, skal du kontakte din kommune telefonisk eller via kommunernes selvbetjening på nettet.

Siden maj 2010 har det været forbudt for privatpersoner uden autorisation at besidde eller anvende rottegift i Danmark. Det er alene kommunen eller autoriseret rottebekæmper, der må besidde og udlægge rottegift.

Kommunerne opkræver et gebyr for rottebekæmpelse over ejendomsskatten, og derfor har alle borgere ret til at få hjælp til rottebekæmpelse. Du skal derfor ikke af egen lomme betale for bekæmpelsen af rotter.

 

BELFOR - Vi gør skaden god igen