800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline

Code of Conduct

Code of Conduct - Vores globale adfærdskodeks

Code of Conduct er et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi driver vores forretning og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd verden over. På samme måde er reglerne gældende for alle vores leverandører, og omhandler retningslinjer for sociale, etiske og miljømæssige forhold.
 

Formål

BELFORs omdømme og succes bygger på høje standarder, når det kommer til adfærd, retfærdig omgang med andre og opførsel forankret i respekt, engagement og integritet.

Vi forventer, at både vores medarbejdere og vores leverandører benytter deres sunde fornuft og træffer beslutninger i henhold til etiske værdier og standarder. Beslutninger og forretningsgange må ikke være skadelige for samfundet eller miljøet.

 

Grundlaget

BELFOR forpligter sig til at drive sin forretning på en ansvarlig og bæredygtig måde. Vi stiller de samme krav til vores leverandører.

Vores Code of Conduct tager udgangspunkt i BELFORs værdier;
 

# Vi er troværdige

Vi tager ansvar – For vores kunder, for hinanden og for miljøet // Vi er åbne og transparente // Vi tør tage beslutninger, også de beslutninger som kan være svære // Vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger.

 

# Vi er respektfulde

Respekt er en del af vores DNA - over for vores kunder, over for hinanden og over for BELFOR // Vi lytter til hinanden og udviser respekt // Vi tager hånd om mennesker og værdier og tilsikre altid at opgaven afsluttes til kundens tilfredshed.

 

# Vi er engagerede

Intet sker uden engagement // Vi stræber efter at levere de bedst mulige resultater // Vi tager hånd om opgaven fra start til slut og tager hånd om de udfordringer, vi møder på vejen // Vi udvikler hele tiden vores kompetencer og knowhow.

 

Hvem gælder Code of Conduct for?

Vores Code of Conduct gælder for alle medarbejdere og leverandører af varer og tjenesteydelser - og deres medarbejdere - hvor samarbejdet med BELFOR er baseret på en skriftlig kontrakt.

Gruppen, som vi tilsammen kalder leverandører, omfatter leverandører, underleverandører, serviceudbydere, etc. Som leverandør skal du sikre dig, at alle regler og principper beskrevet i BELFORs Code of Conduct, anvendes i din egen forsyningskæde.

 

Overholdelse af lovgivning

Alle skal overholde de gældende love og vores Code of Conduct, selv når de sætter en højere standard end, men ikke kommer i konflikt med, lovkrav. Brugerdefineret og lokal praksis kommer aldrig før lovkrav. Hvis du opdager, at vores Code of Conduct kommer i konflikt med gældende lovgivning, skal du informere den relevante leder i BELFOR.

 

Meddelelse om manglende overholdelse

Hos BELFOR mener vi, at en stærk etisk kultur til dels afhænger af, at vi har et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at indberette tilfælde af manglende overholdelse af Code of Conduct. En sådan manglende overholdelse kan omfatte en mistanke om ulovlig eller uetisk adfærd (herefter benævnt "overtrædelse"). Vi er forpligtet til at undersøge meddelelser om formodede og kendte brud og træffe de nødvendige foranstaltninger på baggrund af resultaterne af undersøgelserne.

På samme måde er leverandører og medarbejdere, forpligtet til at underrette os om formodede eller kendte brud. Du skal underrette formodede eller kendte overtrædelser til den relevante leder i BELFOR eller til HR-afdelingen den forretningsenhed eller rapporterende enhed (BELFOR-enhed), som du arbejder for.

 

Ingen repressalier

BELFOR anvender ingen form for repressalier mod medarbejdere, der rapporterer en formodet eller kendt overtrædelse i god tro, og vi tolererer heller ikke, at andre gør det. Du må heller ikke bruge eller tolerere repressalier mod nogen, der rapporterer formodede eller kendte overtrædelser i god tro. God tro betyder, at whistlebloweren* har grund til at tro, at alt indberettet er sandt, og at whistlebloweren rapporterer alt, hvad de ved.

*En whistleblower er en person, der afdækker og informerer om forhold vedkommende anser som kritisable eller direkte ulovlige.

 

Revision

BELFOR forbeholder sig retten til at kontrollere og auditere hver enkelt leverandørs overholdelse af vores Code of Conduct.

Du skal derfor samarbejde ved at give relevant information, som vi anmoder om, og ved at stille enkeltpersoner til rådighed, så BELFOR kan udføre en meningsfuld revision.

På samme måde skal du evaluere din egen forsyningskæde for at sikre overholdelse af BELFORs Code of Conduct, og udføre audit af din egen forsyningskæde, når BELFOR anmoder om det. Ethvert brud hos dig eller i din forsyningskæde skal udbedres effektivt, hurtigt og uden at medføre yderligere omkostninger for os eller vores kunder.

Overtrædelse af Code of Conduct kan påvirke dit forretningsforhold med BELFOR. Mulige konsekvenser omfatter, men er ikke begrænset til, at kontrakten opsiges. Denne bestemmelse om revision ophæver eller begrænser ikke leverandørens pligter eller ansvar.
 

Sundhed, miljø og trivsel

Vi bekymrer os om vores medarbejdere og de mennesker, der påvirkes af det arbejde, vi udfører på vores projekter, og vi stræber konstant efter at udvikle et arbejdsmiljø, der fremmer sundhed, sikkerhed og trivsel. Vi har et mål om at være branchens førende, når det kommer til sundhed, miljø og sikkerhed med løbende, målbare forbedringer hen imod målet: Et skadefrit arbejdsmiljø.

Vi fremmer og deler god praksis for personlig sikkerhed og ulykkesforebyggelse med hele værdikæden i vores projekter.

Hvad betyder det for dig?

 • Du samarbejder med BELFOR og andre leverandører om at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø
 • Du sikrer, at medarbejderne får tilstrækkelig oplæring og har det rette udstyr til at kunne udføre arbejdet på en sikker måde
 • Du anerkender, at alle medarbejdere har ret og pligt til at standse arbejdet, hvis sikkerheden ikke er i orden
 • Du underretter til BELFOR om alle sundheds- og sikkerhedsrelaterede hændelser på vores projekter og på arbejdspladsen

 

Ordnede arbejdsforhold

Vi støtter de grundlæggende menneskerettigheder og ordnede arbejdsforhold for alle, der arbejder på vores projekter og på vores arbejdspladser.

Hvad betyder det for dig?

 • Du sikrer, at arbejdsforhold, arbejdstid, løn og aflønning er i overensstemmelse med gældende lovgivning
 • Du tolererer ikke nogen form for menneskehandel, børnearbejde og tvangsarbejde, herunder praksis med ulovlig eller uretmæssig tilbageholdelse af løn. Alle personer under 15 år eller en højere minimumsalder, hvis det er angivet i lokal lovgivning, betragtes som børn
 • Du tillader ikke nogen praksis, der hindrer arbejdskraftens frie bevægelighed. Sådan praksis kan omfatte krav om, at arbejdstagere udleverer ID-dokumenter, pas eller arbejdstilladelser som betingelse for ansættelse
 • Du anerkender og respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og forhandle kollektive overenskomster, hvor loven tillader dette
 • Du anerkender, at medarbejdere under 18 år har særlige behov

 

Ingen diskrimination eller chikane

Vi respekterer alle individer, og stræber efter at arbejde som et team og fremme åben og ærlig kommunikation præget af respekt. Vi behandler alle ens, og vi tolererer ikke nogen form for chikane eller diskrimination.

Hvad betyder det for dig?

 • Du tolererer ikke respektløs adfærd, mobning, diskrimination, chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed
 • Du diskriminerer ikke nogen, og du behandler alle ansatte og jobsøgende lige og med lige muligheder
 • Du omfavner og fremmer en inkluderende kultur

Klima og miljø

Vi er forpligtet til at beskytte miljøet og tror på, at vi kan yde et stort bidrag til en mere bæredygtig verden. Vi arbejder aktivt på at forbedre de miljømæssige resultater af vores virksomhed, projekter, produkter og tjenester gennem hele deres livscyklus.

Hvad betyder det for dig?

 • Du driver virksomheden miljømæssigt ansvarligt og i overensstemmelse med gældende miljølovgivning

 

Beskyttelse af ejendele, ejendom og udstyr

Vi beskytter vores aktiver mod skader, tyveri, tab og misbrug, da de er afgørende for vores forretning. Aktiver er både materielle og immaterielle. Eksempler på materielle aktiver er råvarer, penge, produkter, computere, fast ejendom, maskiner og udstyr. Eksempler på immaterielle aktiver er varemærker, patenter, varemærker, knowhow, forretningshemmeligheder og ophavsrettigheder.

Hvad betyder det for dig?

 • Du respekterer BELFORs og vores interessenters aktiver
 • Du benytter kun BELFORs og andres aktiver, når du har fået tilladelse til dette
 • Du tolererer ikke tyveri af nogen slags

 

Fortrolighed

Vi respekterer fortrolige oplysninger, der vedrører BELFOR og vores interessenter. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at fortrolige oplysninger videregives til personer, som ikke har behov for, eller ret til oplysningerne, i forbindelse med deres arbejde.

Hvad betyder det for dig?

 • Du beskytter fortrolige oplysninger, som du har fået adgang til af BELFOR, vores kunder og andre
 • Du handler ikke på baggrund af fortrolige oplysninger, du har modtaget ved en fejl, hvad enten det er fra BELFOR, vores kunder eller andre. Du kontakter afsenderen og informerer BELFOR om situationen
 • Du må ikke videregive oplysninger om prislister, udbudsmateriale, kontrakter eller anden information om kunder, som du har kendskab til gennem BELFOR

 

Beskyttelse af privatlivsoplysninger

Vi respekterer alles ret til beskyttelse af deres personoplysninger og integritet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Definitionen af personoplysninger og de lovbestemte krav til beskyttelse af dem varierer fra land til land. Oplysninger kan omfatte en persons navn, personlige helbredsoplysninger, fotografier eller personnummer.

Hvad betyder det for dig?

 • Du sikrer, at al brug af persondata – både indsamling, registrering, sammenligning, opbevaring og sletning, eller en kombination af disse ting, sker i overensstemmelse med gældende love og regler

 

Arbejde mod korruption og bestikkelse

Vi er forpligtet til at drive vores forretning med en høj grad af integritet og tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller korruption. Dette omfatter underslæb, hvidvaskning af penge, afpresning, bedrageri og begunstigelse af familie eller venner (nepotisme).

Hvad betyder det for dig?

 • Du driver forretning med integritet og tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller korruption
 • Du accepterer aldrig, betaler aldrig, og tilbyder eller accepterer aldrig bestikkelse. Hverken direkte eller indirekte, under nogen omstændigheder. Dette omfatter også forsøg på uretmæssigt at påvirke eller bestikke ansatte hos BELFOR, kunder eller offentligt ansatte (også i udlandet) eller andre enkeltpersoner eller enheder
 • Du tilbyder ikke eller foretager faciliterende betalinger, og du tillader heller ikke andre at tilbyde eller foretage sådanne betalinger på dine vegne. Facilitationsbetalinger er bestikkelse - ofte små - givet til offentligt ansatte for at fremskynde rutinemæssige bureaukratiske processer, for at få adgang til tjenester, som betaleren er berettiget til ved lov
 • Du sikrer, at alle rapporter, dokumenter og fakturaer er fuldstændige og nøjagtige, og at intet er falsk eller vildledende

Vi mener, at fri og åben konkurrence er i BELFORs, vores interessenters og samfundets interesse, fordi det stimulerer effektivitet og innovation, som er grundlaget for en velfungerende markedsøkonomi. Vi er forpligtet til fair konkurrence og tolererer ikke nogen overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Hvad betyder det for dig?

 • Du praktiserer fair konkurrence
 • Du deltager ikke i udbudssamarbejde, hvor der ikke afgives tilbud, eller giver fiktive tilbud på udbud eller lignende, for at begrænse fair udbudskonkurrence
 • Du deltager ikke i nogen form for kartelaktivitet med konkurrenter, som fx kvotetildeling eller deling af markeder eller kunder eller prissamordning

 

Retfærdig konkurrence

Vi mener, at fri og åben konkurrence er i BELFORs, vores interessenters og samfundets interesse, fordi det stimulerer effektivitet og innovation, som er grundlaget for en velfungerende markedsøkonomi. Vi er forpligtet til fair konkurrence og tolererer ikke nogen overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Hvad betyder det for dig?

 • Du praktiserer fair konkurrence
 • Du deltager ikke i udbudssamarbejde, hvor der ikke afgives tilbud, eller giver fiktive tilbud på udbud eller lignende, for at begrænse fair udbudskonkurrence
 • Du deltager ikke i nogen form for kartelaktivitet med konkurrenter, som fx kvotetildeling eller deling af markeder eller kunder eller prisanordning

 

Interessekonflikter

Når vi optræder som repræsentanter for en arbejdsgiver eller en anden part, er vi alle ansvarlige for at træffe beslutninger, der er i arbejdsgiverens eller den anden parts interesse, uden hensyn til personlig vinding.

Interessekonflikter kan udspringe af fordele som rejser og gæstfrihed, gaver, velgørende gaver, politiske bidrag, sponsorater og nære relationer. BELFOR stræber efter at drive forretningen på en måde, hvor vi aktivt undgår interessekonflikter, og vi efterspørger det samme i forsyningskæden.

Hvad betyder det for dig?

 • Du undgår situationer, som i dit arbejde med BELFOR kan skabe en interessekonflikt eller give indtryk af at gøre det
 • Du underretter BELFOR, hvis du bliver opmærksom på en faktisk eller opfattet interessekonflikt i dit arbejde for BELFOR

 

Fordele og gaver

Vi beder ikke om eller accepterer gaver eller fordele, der uretmæssigt kan påvirke – eller ser ud til at påvirke – vores forretningsbeslutninger eller samarbejdspartneres forretningsbeslutninger. Alle enheder i BELFOR har en udarbejdet politik for ydelser og gaver, der beskriver forhold og beløbsgrænser for acceptable ydelser og gaver.

Hvad betyder det for dig?

 • Du hverken tilbyder eller tager imod fordele eller gaver, der uretfærdigt kan påvirke - eller give indtryk af at påvirke - forretningsbeslutninger i din virksomhed eller i BELFOR, hos vores kunder eller andre
 • Du respekterer og overholder politikken for fordele og gaver i BELFOR
 • Hvis BELFOR-medarbejdere beder om at modtage nogen form for fordele, gaver eller personlige tjenester gratis, eller til mindre end markedsværdien, skal du rapportere det til BELFOR

 

Sanktioner

Sanktioner er juridiske instrumenter, der bruges af regeringer og multinationale organer til at påvirke udenrigspolitikken ved at forbyde handel med specifikke lande, enkeltpersoner, enheder eller sektorer. Sanktionslister føres af blandt andet FN, EU og USA.

Hvad betyder det for dig?

 • Du respekterer, at BELFOR har brug for at kende sine eksterne parter, og du er åben omkring de reelle ejere, som BELFOR handler med
 • Du respekterer og accepterer, at BELFOR er omhyggelig med at kontrollere, om eksterne parter kan findes på en sanktionsliste eller har en relateret virksomhed i et land omfattet af sanktioner
 • Du rapporterer til BELFOR, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om sanktionslove og regler

 

Sådan rapporterer du et brud

Du kan informere din nærmeste leder eller kontakte HR.