70 15 38 00 Døgnvagt

Miljøsanering

Håndtering af miljøfarlige stoffer kræver de rette kompetencer og den rette viden. Vi har den nødvendige viden og vi kan hjælpe dig med både håndtering og rådgivning. 

Asbest

Vi har det rette udstyr, og vores medarbejdere er specialuddannede til at håndtere de forskellige typer af giftige stoffer. Vi tager os også af bortskaffelsen af affaldet efter en sanering, og sikrer at hele forløbet foregår efter gældende reglementer og lovkrav.

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter). Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje. Indånding af asbestfibre kan give anledning til alvorlige sygdomme.

DK_Miljøsanering

PCB

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, via indånding (ved afdampning og PCB-holdigt støv) samt ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. PCB kan være helbredskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom, men mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Chlorerede paraffiner

DK_Miljøsanering

Da man i 1970’erne forbød anvendelsen af PCB, skete der er en væsentlig forøgelse i anvendelsen af chlorerede paraffiner i materialer. Chlorerede paraffiner kan opdeles i tre kategorier, langkædede (C18-C30), mellemkædede (C14- C17) og kortkædede (C10 – C13).

Kortkædede (C10-C13) chlorerede paraffiner anses som værende kræftfremkaldende. Ved demontering og bortskaffelse af materialer med indhold af chlorerede paraffiner, kan regler og anvisninger som anvendes ved PCB som udgangspunkt følges. I 2002 begyndte udfasningen af chlorerede paraffiner i Europa.

Tungmetaller

Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Kviksølv, Nikkel, og Zink findes i f.eks. maling og indfarvede fliser. Ved arbejdet med renovering eller nedrivning af bygninger, hvor der kan forekomme tungmetalholdige byggematerialer skal der tages arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved arbejdet, og affaldet skal alt efter forureningsgrad og kommunalt gældende regler kildesorteres og bortskaffes til godkendt modtager.