+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

บริการกู้สภาพจากภัยพิบัติ

บริการกู้สภาพจากภัยพิบัติ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ เราพร้อมช่วยคุณกลับมายืนได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ บริการกู้สภาพจากภัยพิบัติของเราครอบคลุม:

  • การประเมินความเป็นไปได้ในการกู้สภาพอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินอย่างรวดเร็วและมีความเป็นมืออาชีพ
  • แนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสียหายแบบฉับพลัน การจัดการและการกำกับดูแลโครงการ
  • การกู้สภาพสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์กลับสู่สภาพก่อนเกิดภัยพิบัติ

 

ติดต่อเรา