0800 24 24 7 24H Noodnummer

Privacy policy

Verklaring gegevensbescherming BELFOR

§ 1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) Hierna geven wij informatie over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens art. 4 alinea 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is BELFOR Belgium NV/SA, Molenberglei 5, 2627 Schelle, info@be.belfor.com (zie ons impressum). Onze toezichthouder voor gegevensbescherming kunt u bereiken via privacy@belfor.com of op ons postadres met de toevoeging "de toezichthouder voor gegevensbescherming".

(3) Bij uw contactopname met ons of bij een schadeaangifte via e-mail worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband verkregen gegevens wissen wij, nadat de opslag ervan niet meer nodig is of wij beperken de verwerking ervan, indien wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft ten opzichte van ons volgende rechten wat betreft de persoonsgegevens die op u betrek-king hebben:

 • recht op informatie,
 • recht op verbetering of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U heeft bovendien het recht om bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

(1) Bij het louter informatieve gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens, die uw browser naar onze server verstuurt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gege-vens die voor ons technisch nodig zijn, om u onze website te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6 alinea 1 pag. 1 sub. f AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • hoeveelheid gegevens die telkens worden verstuurd
 • website, waarvan de aanvraag afkomstig is
 • browser
 • bedrijfssysteem en zijn interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

§ 4 Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, die u in geval van interesse kunt gebruiken. Daartoe dient u doorgaans verdere persoonsgegevens te vermelden, die wij gebruiken om de dienst in kwestie te leveren en waarvoor de eerder genoemde principes voor gegevensverwerking gelden.

(2) Voor de verwerking van uw gegevens doen wij gedeeltelijk een beroep op externe dienstverleners. Die zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aangesteld. Zij zijn gebonden aan onze instructies en zij worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, wanneer deelnames aan acties, kansspelen, sluiten van overeenkomsten of gelijkaardige diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Verdere informatie hierover ontvangt u bij de opgave van uw persoonsgegevens of onderstaand in de beschrijving van het aanbod.

(4) Zover de zetel van onze dienstverleners of partners gevestigd is in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze situatie in de beschrijving van het aanbod.

§ 5 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u op de hoogte houden van onze actuele interessante aanbiedingen. De gekochte goederen en diensten worden benoemd in de toestemmingsverklaring.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zgn. double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen op het vermelde e-mailadres waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Doel van de procedure is om uw aanmelding te bewijzen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verklaren.

(3) Verplichte opgave voor de verzending van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De opgave van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met als doel de toezending van de nieuwsbrief. Rechtsgrondslag is art. 6 alinea 1 pag. 1 sub. a AVG.

(4) U kunt op elk moment uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. De herroeping kunt u toelichten door te klikken op de link die in elke nieuwsbrief-e-mail aanwezig is, via e-mail aan [Newsletter@belfor.com] of door een bericht aan de in het impressum vermelde contactgegevens.

§ 6 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die op elk moment herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de betrouwbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u de herroeping aan ons hebt kenbaar gemaakt.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de belangenafweging baseren, kunt u bezwaar tegen de verwerking indienen. Dit is het geval wanneer de verwerking vooral niet voor de naleving van een overeenkomst met u nodig is, wat door ons telkens bij de hiernavolgende beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u om een toelichting van de redenen, waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons is gebeurd, mogen verwerken. In geval uw bezwaar gegrond is, controleren wij de situatie en zullen ofwel de gegevensverwerking instellen resp. aanpassen of u onze dwingende "gewettigde" redenen aantonen, op basis waarvan wij de verwerking verderzetten.

(3) Uiteraard kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse op elk moment weigeren. Over uw bezwaar tegen reclame kunt u ons op volgende contactgegevens informeren: BELFOR Belgium NV/SA, Molenberglei 5, 2627 Schelle, info@be.belfor.com.

§ 7 Voorwaarden voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

 (1) In buitengewone omstandigheden waarin persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), d.w.z. naar derde landen, gebeurt dit onder de voorwaarden van art. 44 e.v. van de AVG.

 (2) De Europese Commissie certificeert gegevensbescherming die vergelijkbaar is met de EER-norm voor sommige derde landen door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. In andere derde landen waaraan persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, kan er echter geen sprake zijn van een consistent hoog niveau van gegevensbescherming door een gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming voldoende gewaarborgd is. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsvoorschriften, modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig art. 46, lid 1 en 2 onder c) AVG (de modelcontractbepalingen van 2021 zijn beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-en), certificaten of erkende gedragscodes

§ 8 Verwerking van gegevens van uw eindapparaten ('cookiebeleid')

(1) Naast de hierboven genoemde gegevens worden technisch noodzakelijke en optioneel, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, technisch niet-noodzakelijke cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf, worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie aan de instantie wordt verstrekt die de cookie instelt (in dit geval wij). Cookies dienen om het internetaanbod globaal gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Bij het bezoeken van onze website en op elk later tijdstip hebt u de keuze of u het plaatsen van cookies in het algemeen toestaat of welke afzonderlijke extra functies u wilt selecteren. U kunt wijzigingen aanbrengen via onze consentmanager. 

(2) Verplichte functies die technisch noodzakelijk zijn voor de weergave van de website: De technische opbouw van de website vereist dat we technieken gebruiken, in het bijzonder cookies. Zonder deze technieken kan onze website niet (volledig correct) worden weergegeven of kunnen de ondersteunende functies niet worden ingeschakeld. Dit zijn in principe tijdelijke cookies die na afloop van uw websitebezoek worden verwijderd, uiterlijk wanneer u uw browser afsluit. Houd er rekening mee dat als u 'Alles weigeren' selecteert in de cookie-consentmanager, technisch noodzakelijke cookies nog steeds worden ingesteld bij het openen van de webpagina. U kunt de selectie van deze cookies niet ongedaan maken als u onze website wilt gebruiken. U kunt de individuele cookies wel bekijken in de consentmanager. De rechtsgrond voor deze verwerking is art.6, lid 1 p. 1 onder f) AVG.

(3) Optionele cookies wanneer u toestemming geeft: Wij plaatsen verschillende cookies pas na het krijgen van uw toestemming, die u bij uw eerste bezoek aan onze website kunt geven via de zogenaamde cookie-consenttool. De functies worden alleen geactiveerd na het krijgen van uw toestemming en kunnen met name dienen om ons in staat te stellen bezoeken aan onze website te analyseren en te verbeteren, om het voor u gemakkelijker te maken onze website te gebruiken via verschillende browsers of eindapparaten, om u te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt of om reclame te tonen (mogelijk ook om reclame af te stemmen op interesses, om de effectiviteit van reclame te meten of om op interesses gerichte reclame te tonen). De rechtsgrond voor deze verwerking is art.6, lid 1 p. 1 onder a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking.

De functies die wij gebruiken en die u individueel kunt selecteren en herroepen via de consentmanager staan hieronder beschreven.

§ 9 Web Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VSA verstuurd en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google echter in deze lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte op voorhand afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VSA verstuurd en daar afgekort. We willen erop wijzen dat er momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens aan de VS. Daarom kunnen we op dit moment niet garanderen dat deze cookie-provider een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming kan garanderen zoals wij doen bij de verwerking van uw gegevens.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te selecteren op de cookiebanner of in de cookie-instellingen, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen afgekort verder verwerkt, zodat kan worden uitgesloten dat die aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Voor zover de via u verzamelde gegevens aan een persoon kunnen worden gekoppeld, wordt die dus onmiddellijk uitgesloten waardoor de persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd.

(5) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van de gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=DE&utm_source=google&utm_medium=email&utm_campaign=Emmett en de verklaring gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(6) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een analyse van bezoekersstromen op verschillende apparaten, die via een user-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantenaccount onder "Mijn gegevens", "persoonsgegevens" de analyse van uw gebruik op verschillende apparaten deactiveren.

§ 10 Social Media

Gebruik van social-media-plug-ins

(1) Wij gebruiken momenteel volgende social-media-plug-ins: Facebook, LinkedIn en YouTube. Wij gebruiken daarbij de zgn. twee-klik-oplossing. Dit wil zeggen dat wanneer u onze pagina bezoekt, eerst in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. U herkent de aanbieders van de plug-ins door de markering op het vakje door zijn initialen of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de bijbehorende website van ons online aanbod hebt geopend. Daarnaast worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring verstuurd. Bij Facebook wordt na opgave van de aanbieder in kwestie in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de activering van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u naar de plug-in-aanbieder in kwestie verstuurd en daar (bij Amerikaanse aanbieders uit de VS in de VSA) opgeslagen. 

YouTube-video's zijn opgenomen op onze website en zijn toegankelijk vanaf onze website. De opgenomen video's worden aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna 'YouTube' genoemd). De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in het kader van het afspelen van opgenomen YouTube-video's is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1 p. 1 onder a) AVG. We willen erop wijzen dat door het afspelen van een opgenomen YouTube-video, de cookie 'CONSENT' door YouTube wordt ingesteld.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch kennen wij de volle omvang van de gegevensverzameling, de doelen van de verwerking, de opslagtermijnen. Ook over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder hebben wij geen informatie.

(3) De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of nodige vormgeving van zijn website. Een dergelijke beoordeling gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van nodige reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de creatie van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich om dit te doen gelden tot de plug-in-aanbieder in kwestie dient te richten. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen uitwerken. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 alinea 1 pag. 1 sub. f AVG.

(4) De gegevensoverdracht gebeurt onafhankelijk van het feit of u een account bij de plug-in-aanbieder heeft en daar ben ingelogd. Wanneer u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld direct aan uw account die bij de plug-in-aanbieder bestaat, gekoppeld. Wanneer u de geactiveerde knop gebruikt en bijv. de pagina linkt, slaat de plug-in-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt die aan uw contacten publiek mee. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voor activering van de knop, omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt vermijden.

(5) We willen erop wijzen dat er momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens aan de VS. Daarom kunnen we op dit moment niet garanderen dat de hier genoemde Amerikaanse aanbieders een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming kunnen garanderen zoals wij doen bij de verwerking van uw gegevens. 

(6) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders die hieronder worden meegedeeld. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en over de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(7) Adressen van de plug-in-aanbieders in kwestie en URL met hun privacyaanwijzingen:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

b) Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

d) LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=content_footer-privacy-policy

e) Youtube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; https://policies.google.com/privacy?hl=de

§ 11 Sollicitatiedocumenten

(1) U hebt de mogelijkheid om op de BELFOR-carrièrewebsite www.belfor-jobs.com onze huidige vacatures te raadplegen. Van daaruit hebt u de mogelijkheid om direct online bij ons te solliciteren (via een formulier).

(2) Deze carrièresite wordt ook beheerd voor andere bedrijven die deel uitmaken van de BELFOR-groep onder de verantwoordelijkheid van BELFOR Europe GmbH, Keniastraße 24, 47269 Duisburg, info@belfor.com  (zie ons impressum). U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via het mailadres privacy@belfor.com  of ons postadres onder toevoeging van 'der Datenschutzbeauftragte'.
BELFOR Europe GmbH verstrekt de gegevens aan het verantwoordelijke BELFOR-bedrijf, dat deze gegevens alleen en uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw sollicitatie ten behoeve van werving, personeelsselectie, tewerkstelling en kwaliteitsborging als verantwoordelijke overeenkomstig art. 4, lid 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een lijst van de landen waar BELFOR vertegenwoordigd is, vindt u hier. Daar vindt u ook de betreffende gegevensbeschermingsverklaring in uw taal.

(3) ) Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van uw sollicitatie, voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding met ons. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO en § 26 lid 1 in combinatie met. § 8 p. 2 BDSG (personeelsadvertentie en uitvoering van precontractuele maatregelen) en Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO voor open sollicitaties. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure kan het nodig zijn dat medewerkers van de HR-afdeling, de betreffende vakafdeling en, indien van toepassing, verantwoordelijke instanties zoals de ondernemingsraad of het vertegenwoordigingsorgaan voor ernstig gehandicapten toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.Indien de gegevens nodig zijn na afronding van de sollicitatieprocedure, zo nodig voor een rechtsvordering, kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van de vereisten van art. 6 AVG, in het bijzonder om gerechtvaardigde belangen te waarborgen op grond van art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons belang bestaat er dan in om vorderingen in te dienen of ons te verdedigen.

(4) De volgende gegevens kunnen door ons worden verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure:

 • Identificerende gegevens (aanhef, voornaam, achternaam, geboortedatum, indien van toepassing) 
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer of mobiel nummer, e-mailadres).
 • Sollicitatiegegevens (bijv. profielfoto en andere documenten zoals cv, sollicitatiebrief, algemene sollicitatie, getuigschriften en diploma's).

(5) Na afronding van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens over het algemeen uiterlijk na zes maanden gewist. Als u toestemming hebt gegeven om in aanmerking te komen voor andere functies, bewaren we uw persoonsgegevens tot zes maanden na de afwijzing. Vanwege landspecifieke bewaartermijnen kunnen andere termijnen van toepassing zijn. In het geval van een succesvolle sollicitatie zullen we uw sollicitatiedocumenten toevoegen aan uw personeelsdossier.

(6) Het verstrekken van gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Als u de gegevens echter niet verstrekt, is het niet mogelijk om een sollicitatieprocedure te houden en u, indien van toepassing, aan te werven.

(7) Wij werken voor de sollicitatieprocedure samen met een gespecialiseerde softwareleverancier. Deze softwareleverancier treedt voor ons op als dienstverlener en kan in voorkomend geval ook kennisnemen van uw persoonsgegevens in verband met het onderhoud en beheer van de systemen. Wij hebben met deze leverancier een orderverwerkingsovereenkomst gesloten die garandeert dat de gegevensverwerking rechtmatig wordt uitgevoerd.

(8) Uw sollicitatiegegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie ingekeken door de HR-afdeling. Indien nodig worden verdere leesrechten toegekend aan afdelingshoofden. De verdere procedure wordt dan afgestemd. In principe hebben alleen die personen binnen het bedrijf toegang tot uw gegevens die dit nodig hebben voor een goed verloop van onze sollicitatieprocedure. 

(9) Met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1 onder a) AVG bekijken wij uw sollicitatie om te zien of uw profiel mogelijk in aanmerking komt voor andere functies binnen ons bedrijf en sturen wij uw profiel indien nodig door naar andere afdelingen binnen ons bedrijf. U kunt uw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken.

§ 12 Online schadeaangifte

(1) U hebt de mogelijkheid om schade online aan te geven via onze website met behulp van een schadeformulier. 

(2) De gegevens die nodig zijn voor het documenteren van de schade worden over het algemeen verzameld en verwerkt in overeenstemming met art. 6, lid 1 onder b) AVG voor het uitvoeren van een contract. Indien de verwerking niet is gebaseerd op een contract, vindt de verwerking plaats op basis van toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1 onder a) AVG. 

(3) De volgende gegevens worden verzameld tijdens het online aangeven van schade: 

 • Aanhef
 • Voornaam 
 • Naam 
 • Adres
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Adres van de plaats van de schade 
 • Status eigenaar 
 • Status verzekeringsmedewerker 
 • Verzekeringsschade 
 • Verzekering 
 • Tijdstip van de schade 
 • Oorzaak van de schade 
 • Waarop de schade betrekking heeft 

(4) Daarnaast kunnen de volgende gegevens vrijwillig worden verstrekt: 

 • Onderneming 
 • Mobiel nummer 
 • Polisnummer 
 • Schadenummer verzekering 
 • Verdieping 
 • Aantal betrokken ruimten 
 • Geschatte grootte van de betrokken ruimtes (in m²) 
 • Contaminatiestatus: 
 • Gegevens van de panden 
 • Noodzaak van voorzorgsmaatregelen 
 • Status van eerdere documentatie 

(5) Wij verwerken de in het kader van de online-schadeaangifte verzamelde gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel. De gegevens worden in principe niet doorgegeven. 

(6) Uw in het kader van de online schade-aangifte verzamelde persoonsgegevens worden slechts zolang opgeslagen als nodig is voor het realiseren van het doel en/of zolang daarvoor een rechtsgrond bestaat. 

§ 13 Verwerking van gegevens in het kader van zakelijke correspondentie 

(1) In het kader van onze zakelijke correspondentie verzamelen wij de volgende gegevens van u: 

 • Naam 
 • Contactgegevens 
 • E-mailadres
 • indien van toepassing, functie bij en lidmaatschap van een bedrijf 
 • andere gegevens die u aan ons verstrekt. 

(2) Wij verwerken deze gegevens om met u te kunnen corresponderen en om de betreffende aanvraag zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. De rechtsgrond voor deze verwerking is ofwel de verplichting tot het uitvoeren van een overeenkomst of voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst te nemen maatregelen overeenkomstig art. 6, lid 1 onder b) AVG, aangezien wij ervan uitgaan dat uw zakelijke correspondentie betrekking heeft op onze zakelijke aanbiedingen. Daarnaast kan de gegevensverwerking in het kader van zakelijke correspondentie ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang overeenkomst art. 6, lid 1 onder f) AVG. Wij gaan hiervan uit, omdat een aanvraag ook betrekking kan hebben op onderwerpen die niet gebaseerd zijn op een bestaande overeenkomst of maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. 
Als u een zakelijke relatie met ons onderhoudt, kunnen er verdere doelgerelateerde gegevens worden verzameld, waarover u op de betreffende plaats in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt geïnformeerd. 

(3) In het kader van onze zakelijke relatie kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven of bekendgemaakt aan opdrachtverwerkers. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), d.w.z. in derde landen, bevinden. Een dergelijke verwerking vindt uitsluitend plaats voor het nakomen van contractuele en zakelijke verplichtingen en voor het onderhouden van uw zakelijke relatie met ons (rechtsgrond is art. 6, lid 1 onder b) of f) in elk geval in combinatie met art. 44 e.v. van de AVG). Meer informatie hierover vindt u onder § 7.

(4) Uw persoonsgegevens die wij in het kader van zakelijke correspondentie hebben verzameld, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van het doel en/of zolang daarvoor een rechtsgrond bestaat. 
Het verstrekken van uw gegevens voor zakelijke correspondentie vindt plaats, omdat u contact met ons opneemt over verschillende aspecten van een overeenkomst. In dit verband hoeft u alleen die gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. Zonder deze gegevens is het over het algemeen niet mogelijk om met u te corresponderen.