031-92 12 50 Jour dygnet runt

Rivning - experter på selektiv rivning

Ibland händer det oförutsedda och då finns vi och hjälper dig med professionell hantering hela vägen.

Det krävs bred kompetens och lång erfarenhet för att veta hur man bäst hanterar uppkomna skador på lösören och utrustning oavsett om det är exempelvis brandskador, rök, transportskador eller en vattenskada.

Varje skada är unik i sig och kräver sitt eget förfarande – vi på BELFOR har lång erfarenhet av många olika situationer och är experter på exempel rivning.

Selektiv rivning - en mer skonsam metod

Selektiv rivning är en alternativ rivningsmetod som innebär att utvalda delar eller område av en byggnad rivs, medan andra delar bevaras och skyddas. Denna mer skonsamma metod är särskilt användbar vid renoveringar, ombyggnationer och projekt där kulturhistoriska värden ska bevaras. Genom att använda selektiv rivning kan man både minska avfallet och spara resurser, vilket bidrar till en mer hållbar byggbransch.

Fördelar med selektiv rivning

Miljövänlig: Det minskar mängden avfall som genereras vid rivningsprocessen, eftersom endast vissa delar av byggnaden rivs. Detta minskar belastningen på avfallsanläggningar och bidrar till en mer hållbar byggindustri.

Resurseffektivitet: Genom att bevara och återanvända vissa byggnadsdelar kan man spara resurser och energi. Detta är särskilt viktigt när det gäller äldre byggnader med högkvalitativa material och arkitektoniska detaljer.

Kulturhistoriskt värde: Det är en metod som kan bevara kulturhistoriska värden i byggnader. Genom att endast riva vissa delar kan man bevara och skydda historiska element och arkitektoniska detaljer.

Kostnadseffektivt: I vissa fall kan det vara mer kostnadseffektivt än att riva och bygga upp en helt ny byggnad. Genom att bevara vissa delar av byggnaden kan man minska materialkostnaderna och byggkostnaderna.

Viktigt att tänka på vid rivningslov

Rivningslov är en viktig del om ett hus eller byggnad ska rivas och du behöver känna till lagar och regler kring detta. Ett rivningslov är ett tillstånd från kommunen för att riva en byggnad och utföra arbetet på rätt sätt. Här följer några korta punkter du ska tänka på när det gäller rivningslov:

Lokala regler: Rivningslovregler varierar mellan kommuner, så det är viktigt att känna till de specifika krav och regler som gäller för din plats.

Ansökningsprocessen: Ansökan om rivningslov görs hos kommunen och bör inkludera information om hus, byggnaden, dess placering och en beskrivning av rivningsarbetet, samt eventuellt ritningar och bilagor.

Tidsplan: Ansökningsprocessen kan ta tid, så ansök i god tid innan planerad rivning och förbered dig för eventuella förseningar.

Kommunikation med grannar: Informera grannar och närboende om planerad rivning, då det kan påverka deras boende och vardag. Grannar kan ha rätt att lämna synpunkter på ansökan.

Miljö- och arbetsmiljöaspekter: Ta hänsyn till miljö- och arbetsmiljöaspekter i ansökan, som hantering av farligt avfall och buller. Kommunen kan ställa krav på åtgärder för att minimera påverkan.

Brett utbud av rivningstjänster

Vi tillhandahåller tjänster för rivningsarbete av hela hus och delar av byggnadskonstruktioner. Vid renoveringar och ombyggnationer ser vi även till att genomföra invändig och selektiv rivning.

För rivning av vattenskadade byggnader har vi kvalificerad personal som utför noggranna arbeten tillsammans med professionella fukttekniker. Alla anställda har utbildats av BELFOR Torkteknik och besitter rätt kunskap för att kunna genomföra Rivningar. Efter att rivningen har färdigställts utför vi alltid en undersökning hos våra kunder för att kunna förbättra vår leverans.

Vi har varit verksamma i branschen under en lång tid och kan ta oss an rivningsprojekt i
både stora och små format. Med modern teknik och erfaren personal hanterar vi rivning
åt uppdragsgivare i hela landet.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär rivning?

Rivning är processen att riva ned byggnader och konstruktioner för att ge plats åt nya projekt. Det kan vara på grund av föråldrade eller skadade byggnader, eller för att skapa utrymme för nybyggnation.

Vad krävs vid rivning?

Vid rivningsarbeten krävs det ofta ett rivningslov samt en noggrann planering och förberedelse. Dessutom är det viktigt att välja rätt material och metoder för att säkerställa en effektiv och säker rivning.

Hur mycket får man riva utan rivningslov?

Det varierar beroende på lokala bestämmelser och byggnadens omfattning och karaktär. I vissa fall kan mindre rivningar utföras utan rivningslov, men det är alltid bäst att konsultera en expert för att vara säker på att man följer gällande regelverk.

Hur mycket kostar rivning?

Kostnaden för rivning varierar beroende på byggnadens storlek, material och komplexitet. För att få en uppfattning om kostnaden för ditt rivningsprojekt rekommenderar vi att du kontaktar oss för en offert.

Vad menas med selektiv rivning?

Selektiv rivning innebär att man river utvalda delar av en byggnad samtidigt som man bevarar andra delar. Detta är en mer skonsam metod jämfört med den traditionella rivningen och används ofta vid renoveringar och ombyggnationer.

Hur bör rivningsavfall sorteras?

Rivningsavfall bör sorteras enligt gällande regelverk och i samråd med lokala myndigheter. Generellt sett bör olika material, såsom betong, trä, stål och farligt avfall, sorteras separat för att underlätta återvinning och korrekt hantering. Vi ser till att allt avfall hanteras på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.