020-100 140 Dygnet runt jour

Rivning

Experter på att riva hela eller delar av byggnader

Ibland händer det oförutsedda och då finns vi och hjälper dig med professionell hantering hela vägen.

Det krävs bred kompetens och lång erfarenhet för att veta hur man bäst hanterar uppkomna skador på lösören och utrustning oavsett om det är exempelvis brandskador, rök, transportskador, asbest eller en vattenskada.

Varje skada är unik i sig och kräver sitt eget förfarande – vi på BELFOR har lång erfarenhet av många olika situationer och är experter på exempel rivning.

Selektiv rivning - en mer skonsam metod

Selektiv rivning är en alternativ rivningsmetod som innebär att utvalda delar eller område av en byggnad rivs, medan andra delar bevaras och skyddas. Denna mer skonsamma metod är särskilt användbar vid renoveringar, ombyggnationer och projekt där kulturhistoriska värden ska bevaras. Genom att använda selektiv rivning kan man både minska avfallet och spara resurser, vilket bidrar till en mer hållbar byggbransch.

Fördelar när bara en del av byggnaden ska rivas

Att endast riva delar av byggnaden eller huset framstår som ett fördelaktigt alternativ till totalrivning genom sina miljövänliga, resurseffektiva, och ekonomiska fördelar. Här utforskar vi de centrala fördelarna med denna metod:

Miljövänliga fördelar

Genom selektiv rivning reduceras avfallet avsevärt jämfört med totalrivning. Endast specifika delar av en byggnad tas bort, vilket minskar avfallsvolymen och underlättar sortering och återvinning av material. Detta bidrar till att minska belastningen på avfallsanläggningar och minskar växthusgasutsläppen, vilket stöder en hållbar utveckling inom byggsektorn.

Resurseffektivitet

Selektiv rivning möjliggör bevarande och återanvändning av värdefulla material, speciellt från äldre byggnader som innehåller unika, högkvalitativa byggmaterial. Genom att återanvända dessa material minskas behovet av nya råvaror och den energi som krävs för att producera nya byggmaterial, vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan och ökad ekonomisk effektivitet.

Bevarande av kulturhistoriska värden

Denna metod är även kritisk för att bevara byggnaders kulturhistoriska värden. Selektiv rivning gör det möjligt att noggrant välja vilka delar av byggnaden som ska bevaras, vilket skyddar viktiga historiska och arkitektoniska element. Detta är av stor betydelse för bevarandet av kulturellt arv och kan även öka fastighetens värde och attraktionskraft.

Kostnadseffektivitet

Ur ekonomisk synpunkt kan selektiv rivning göra betydande kostnadsbesparingar. Genom att återanvända delar av en befintlig byggnad kan projektutvecklare spara på material- och arbetskostnader. Ytterligare ekonomiska fördelar kan inkludera skattelättnader och subventioner för hållbara byggmetoder, vilket gör selektiv rivning till ett attraktivt val för budgetmedvetna projekt.

Rivningslov - viktigt när man ska riva ett hus eller byggnad

Rivningslov är en viktig del om ett hus eller byggnad ska rivas och du behöver känna till lagar och regler kring detta. Ett rivningslov är ett tillstånd från kommunen för att ta ner en byggnad och utföra arbetet på rätt sätt. Här följer några korta punkter du ska tänka på när det gäller rivningslov:

Lokala regler: Rivningslovregler varierar mellan kommuner, så det är viktigt att känna till de specifika krav och regler som gäller för din plats.

Ansökningsprocessen: Ansökan om rivningslov görs hos kommunen och bör inkludera information om hus, byggnaden, dess placering och en beskrivning av rivningsarbetet, samt eventuellt ritningar och bilagor.

Tidsplan: Ansökningsprocessen kan ta tid, så ansök i god tid innan byggnaden planeras att rivas och förbered dig för eventuella förseningar.

Kommunikation med grannar: Informera grannar och närboende om att ni ska riva, då det kan påverka deras boende och vardag. Grannar kan ha rätt att lämna synpunkter på ansökan.

Miljö- och arbetsmiljöaspekter: Ta hänsyn till miljö- och arbetsmiljöaspekter i ansökan, som hantering av farligt avfall och buller. Kommunen kan ställa krav på åtgärder för att minimera påverkan.

Brett utbud av rivningstjänster

Vi tillhandahåller tjänster för rivningsarbete av hela huset och delar av byggnadskonstruktioner. Vid renoveringar och ombyggnationer ser vi även till att genomföra invändig och selektiv rivning.

För att riva vattenskadade byggnader har vi kvalificerad personal som utför noggranna arbeten tillsammans med professionella fukttekniker. Alla anställda har utbildats av BELFOR Torkteknik och besitter rätt kunskap för att kunna genomföra rivningar. Efter att rivningen har färdigställts utför vi alltid en undersökning hos våra kunder för att kunna förbättra vår leverans.

Vi har varit verksamma i branschen under en lång tid och kan ta oss an rivningsprojekt i
både stora och små format. Med modern teknik och erfaren personal hanterar vi rivningsarbete
åt uppdragsgivare i hela landet.

Är ni i behov av rivning eller selektiv rivning, tveka inte att kontakta oss på Belfor. Vi tar oss an alla uppdrag, stora som små.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär rivning?

Det är processen att riva ned byggnader och konstruktioner för att ge plats åt nya projekt. Det kan vara på grund av föråldrade eller skadade byggnader, eller för att skapa utrymme för nybyggnation.

Vad krävs vid rivning?

Vid rivningsarbeten krävs det ofta ett rivningslov samt en noggrann planering och förberedelse. Dessutom är det viktigt att välja rätt material och metoder för att säkerställa en effektiv och säker rivning.

Hur mycket får man riva utan rivningslov?

Det varierar beroende på lokala bestämmelser och byggnadens omfattning och karaktär. I vissa fall kan mindre rivningar utföras utan rivningslov, men det är alltid bäst att konsultera en expert för att vara säker på att man följer gällande regelverk.

Hur mycket kostar rivningsarbete?

Kostnaden för att riva ett hus eller byggnader varierar beroende på storlek, material och komplexitet. För att få en uppfattning om kostnaden för ditt rivningsprojekt rekommenderar vi att du kontaktar oss för en offert.

Vad menas med selektiv rivning?

Selektiv rivning innebär att man river utvalda delar av en byggnad samtidigt som man bevarar andra delar. Detta är en mer skonsam metod jämfört med den traditionella rivningen och används ofta vid renoveringar och ombyggnationer.

Hur bör rivningsavfall sorteras?

Rivningsavfall måste sorteras enligt gällande regelverk och i samråd med lokala myndigheter. Generellt sett bör olika material, såsom betong, trä, stål och farligt avfall, sorteras separat för att underlätta återvinning och korrekt hantering. Vi ser till att allt avfall hanteras på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.