031-92 12 50 Jour dygnet runt

Restvärdesräddning

BELFOR utför restvärdesräddning för att rädda egendom och lösöre undan onödig förstörelse. Vid akuta skador bör man kontakta oss direkt där vi har ett väl genomarbetat system vår personal arbetar efter. Vårt arbete underlättar för de personer eller företagen som drabbats samt försäkringsbolag, fastighetsägare och räddningstjänst. Genom att tidigt vara på plats skapar vi de bästa förutsättningarna för att kunna minimera förstörelsen av egendom och lösöre.

Process och Syfte

Processen med restvärdesräddning går ut på att göra allt möjligt för att rädda och återställa skadade egendomar och lösöre till sitt ursprungliga tillstånd. Snabbhet är en nyckelfaktor i restvärdesräddning, där varje minut innebär skillnaden mellan förlust och räddning.

Viktigt med snabba insatser vid skador

Akut restvärdesräddning ska aktiveras vid akuta skador, som exempelvis bränder och vattenskador. En snabb insats kan minimera skadeomfånget och rädda värdefulla tillgångar. Denna del av vårt arbete stödjer också försäkringsbolag, fastighetsägare och räddningstjänsten.

Belfor stödjer drabbade företag

När företag drabbas av oväntade skador, som brand eller vattenläckage, är det av yttersta vikt att verksamheten kan återupptas så snabbt som möjligt. Belfor stöder drabbade företag genom att fort se till att restvärdesräddning påbörjas. Vi räddar så mycket av det skadade lösöret som möjligt och minimerar strukturella skador på byggnader. På så sätt kan företaget återuppta sin verksamhet snabbare, vilket i många fall kan innebära en stor ekonomisk besparing.

Partnerskap med försäkringsbolag

För försäkringsbolag, är Belfors arbete med restvärdesräddning av stor betydelse. Genom att rädda lösöre och byggnader, minskar vi försäkringsbolagens utbetalningar och hjälper dem att uppfylla sina åtaganden mot sina försäkrade snabbare och mer effektivt. Vårt mål är alltid att rädda och återställa så mycket som möjligt, vilket kan innebära betydande ekonomiska besparingar för försäkringsbolagen.

Belfor som stöd för fastighetsägare

Fastighetsägare som står inför stora skador på sina fastigheter kan känna sig överväldigade av situationen. Belfor finns här för att stötta dem genom processen, minimera skadorna och påbörja återställningsprocessen så snabbt som möjligt. Detta kan innebära en snabbare återgång till normala förhållanden och minskade ekonomiska förluster för fastighetsägaren.

Belfor assisterar räddningstjänsten

När en brand är under kontroll och räddningsinsatsen är över, tar Belfor över och påbörjar restvärdesräddningen. Detta frigör tid för räddningstjänsten att fokusera på sina kärnuppgifter, samtidigt som vi kan börja arbetet med att rädda och återställa så mycket som möjligt av de skadade tillgångarna. Genom vårt nära samarbete med räddningstjänsten, kan vi arbeta effektivt för att minimera de långsiktiga skadorna av en brand eller annan skada.

Restvärdesräddningens praktiska genomförande

Restvärdesräddning inleds med en noggrann bedömning av skadan, följt av en detaljerad plan för räddningsarbetet. Detta arbete sker i nära samarbete med räddningstjänsten och försäkringsbolagen.

Rädda dina tillgångar med restvärdesräddning

Med restvärdesräddning kan vi rädda allt från lösöre till delar av byggnader som skadats vid brand, vattenskador eller andra skador. Målet är alltid att rädda så mycket som möjligt och återställa det till dess ursprungliga tillstånd.

Kontakta Belfor för hjälp med restvärdesräddning

Belfor finns här för dig när du är i behov av hjälp. Kontakta oss för akut restvärdesräddning och låt oss ta hand om processen. Vi kan hjälpa till att minimera förlusten och se till att du får tillbaka så mycket som möjligt av din egendom.

Vanliga frågor och svar:

Vad är en Restvärdesledare?

En restvärdesledare är en person som leder och samordnar arbetet med restvärdesräddning. Denna person får ansvar för att se till att allt arbete utförs på bästa möjliga sätt för att minimera förluster och rädda så mycket som möjligt efter en skada.

Vad är RVR?

RVR står för RestVärdesRäddning. Det är en process där man arbetar för att rädda och återställa så mycket som möjligt av egendom och lösöre som skadats vid exempelvis brand, vattenskador, mögelskador och liknande. Arbetet innefattar bland annat sanering, rengöring och luktborttagning.