031-92 12 50 Jour dygnet runt

Lufttäthetsprovning

Lufttäthetsmätning av byggnader

Vi på BELFOR hjälper er med lufttäthetmätning eller också kallad lufttäthetsprovning. Detta genomförs för att verifiera att uppförda lufttäthetskrav uppfylls. God lufttäthet i byggnaders klimatskal har stor betydelse för energianvändning samt brandsäkerhet men också mot ljud och lukttäthet.

Syfte

Syftet är vanligt viss att fastställa byggnaders lufttäthet gentemot beställarens ställda krav. BELFOR utför lufttäthetsmätning enligt gällande standard och har många års erfarenhet av provtryckning av olika typer av hus och byggnader och kan även utföra luftläckagesökning i samband med lufttäthetsmätning, detta för att lokalisera var i konstruktionerna det förekommer luftläckage, vilket kan minska oönskade luftläckage och undvika fuktskador.

När utförs Luftläckagesökning/Lufttäthetsprovning:

  • Under byggskede då man fortfarande kan utföra eventuella kompletterande tätningsåtgärder.
  • Vid färdigställande av byggnad för att verifiera slutligt lufttäthetsresultat.
  • i befintliga byggnader t.ex. som del av statusinventering inför reparation/ombyggnad eller som del av utredning av problem med avseende på hög energianvändning och problem med termisk komfort.

Metod

Lufttäthet mäts enligt standard SS-EN ISO 9972:2015 och ger svar på hur mycket luft som byggnadens klimatskal läcker. Det totala luftläckageflödet mäts vid 50 Pa under- och övertryck över klimatskalet och medelflöde beräknas. Flödet divideras sedan normalt med klimatskalets inre omslutningsyta Aom enligt definition i BBR (Boverkets byggregler) för att erhålla ett lufttäthetstal i enhet l/sm² (liter per sekund och kvadratmeter). Vilket lufttäthetstal som ska uppfyllas beror helt på vilket krav som ställts i det enskilda byggprojektet.

Vill du veta mer om tjänsten Lufttäthetsprovning? Tveka inte att kontakta oss!