031-92 12 50 Jour dygnet runt

PCB - Vi är experter på PCB-sanering

PCB står för polychlorerade bifenyler och är en grupp av kemikalier som har använts i en mängd olika industrier, inklusive elektronik, som isolerande material i transformatorer, kondensatorer och andra elektriska apparater. PCB är ett mycket miljö- och hälsoskadligt material både för djur och människor då det kan orsaka cancer, skador på immunsystemet, reproduktionsproblem och skador på nervsystemet.

Användningen av material som innehåller Polyklorerade bifenyler har varit förbjuden i många länder sedan 1972 men finns fortfarande kvar i miljön i de byggnader och utrustning som byggdes innan dess. Det finns regler kring hur PCB ska hanteras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning för att inte orsaka skada. Det krävs därför att man anlitar en auktoriserad saneringsfirma för att hantera avfallet.

Sanering av PCB (Polyklorerade bifenyler)

Sanering av PCB är processen att ta bort eller minska föroreningen av PCB från en förorenad plats. Det kan innebära att man tar bort eller rengör PCB-haltiga material, som jord, vatten och luft. Saneringen är en komplex process som ofta kräver en kombination av tekniker för att uppnå effektiv sanering. Vanliga tekniker som används är bland annat biologisk nedbrytning, termisk destruktion och kemisk behandling.

Sanering är viktigt för att minska de negativa effekterna på miljön och människors hälsa som kan uppstå av PCB-förorening. Det är en dyr och tidskrävande process, men det är nödvändigt för att skydda miljön och säkerställa en hållbar framtid.

PCB-sanering av fastigheter är ett myndighetskrav som kräver att fastighetsägaren, av särskilda skäl misstänker att ämnet finns kvar, anmäler det. Vår personal är utbildad för att klara av både inventering och sanering och vi kan vara behjälplig i hela hanteringen.

PCB i byggnader

PCB har använts mycket i byggnader som isolerande material i exempelvis transformatorer, kondensatorer och andra elektriska apparater. PCB-haltiga byggnadsmaterial kan avge PCB-partiklar som kan orsaka hälsoproblem och förorena inomhusmiljön.

Viktigt att notera är att PCB-förorenade byggnader inte alltid behöver saneras om de inte frigör PCB-partiklar eller om PCB-halten är mycket låg. Det är därför viktigt att genomföra en PCB-analys för att avgöra om det finns höga halter eller om spridning av PCB är möjlig annars är inte sanering nödvändig.

Om det finns PCB i en byggnad kan det också vara nödvändigt att vidta åtgärder för att minska risken för exponering. Detta kan inkludera luftventilationssystem, skyddskläder, tätning av fogar och andra åtgärder för att minska PCB-partiklar som släpps ut i inomhusmiljön.

PCB i fog och golvmassor

Polyklorerade bifenyler var en vanlig ingrediens i fogmassor och golvmassor i byggnader som tillverkades mellan åren 1956-1973. PCB kemikalier är väldigt svårnedbrytbara och finns därför än idag kvar i många äldre byggnader. Om du misstänker att ditt hem eller arbetsplats innehåller PCB, kontakta en professionell som kan testa och ta bort det på ett säkert sätt.

Det är viktigt att notera att fog- och golvmassor som innehåller PCB inte alltid behöver saneras om de inte frigör partiklar eller om PCB-halten är mycket låg. Det är därför viktigt att genomföra en analys för att avgöra om sanering är nödvändig eller inte.

PCB i glasrutor

Glasrutor kan också innehålla PCB-kemikalier om de har tillverkats före förbudet 1972. Detta kan bero på att glasrutor ofta har behandlats med fogmassor, tätningsmedel och andra material som kan ha innehållit PCB. Om dessa material har bearbetats med höga temperaturer kan kemikalierna ha frigjorts och trängt in i isolerrutor.

Om du misstänker att en glasruta innehåller PCB-kemikalier ska du precis som precis vid all annan hantering av PCB kontakta en auktoriserad saneringsfirma för att få hjälp med att hantera och avlägsna materialet på ett säkert sätt.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med PCB?

En PCB-produkt är en produkt som innehåller Polyklorerade bifenyler, som exempelvis elektrisk utrustning, transformatorer, kylarvätskor och hydrauloljor.

Vad är PCB-avfall?

Det är material som innehåller PCB och som måste hanteras som farligt avfall eftersom det kan påverka hälsan och miljön. Avfallet kan komma från gamla transformatorer, kondensatorer, elektroniska kretskort, lysrör, belysningsarmaturer, maskiner, utrustning och byggnadsmaterial. Halten för när PCB klassas som farligt avfall är då det överstiger 50 mg/kg.

Vad är farligt med PCB?

PCB är farligt på grund av dess giftighet och dess förmåga att spridas och bioackumuleras i miljön. Kemikalierna bryts ned mycket långsamt och kan stanna kvar i miljön under en långt tid. När de utsätts för höga temperaturer, såsom vid förbränning eller i närvaro av starka syror, kan de bilda farliga dioxiner och furaner. PCB kan också orsaka hälsoproblem som cancer, neurologiska skador, immunsystemproblem och reproduktionsproblem. Det kan också påverka djurliv och ekosystem negativt.

När måste man sanera PCB?

Sanering av PCB är vanligtvis nödvändigt när PCB-nivåerna i en byggnad eller miljö överskrider fastställda gränsvärden. Sanering kan också vara nödvändigt om det finns en risk för exponering, till exempel om en PCB-haltig enhet går sönder.

Hur får man bort PCB?

PCB måste saneras enligt lagar och regler för att bli av med. Man kan avlägsna det genom olika saneringsmetoder, inklusive behandling på plats eller bortforsling till en anläggning för hantering av farligt avfall.

Hur sanerar man PCB?

PCB kan saneras genom att man tar bort eller behandlar förorenade material på plats eller genom att man transporterar det till en anläggning som är utrustad för att hantera farligt avfall. Notera att det krävs utbildad personal för att genomföra sanering av PCB.

Var görs anmälan för PCB-sanering?

Anmälan kan göras till kommunen eller till länsstyrelsen, beroende på var fastigheten är belägen. Det är fastighetsägarens ansvar att informera myndigheterna om man misstänker PCB i byggnader och utrustning. Anmäl sanering åtminstone tre veckor innan saneringen.

Vad kostar PCB sanering?

Kostnaden för PCB-sanering varierar beroende på omfattningen av föroreningen och de specifika saneringsmetoderna som krävs. Generellt kan kostnaden inkludera inspektion och analys, saneringsarbete, avfallshantering och efterkontroll. För en exakt uppskattning, kontakta BELFOR för en inspektion och offert.

Måste man avlägsna golvmassor med pcb vid renovering, ombyggnad eller rivning?

Det beror på halten av PCV, klassas golvmassorna som farligt avfall ska de bytas ut. Så har de en PCB-halt omkring 50-500 mg/kg ska de avlägsnas.