0800 24 24 7 24H Noodnummer

Algemene voorwaarden BELFOR

 • De opdrachtgever wordt verondersteld deze algemene voorwaarden gekend te hebben bij het afsluiten van de overeenkomst.  Door het geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst waarbij BELFOR werkzaamheden voor de opdrachtgever uitvoert. Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover dit uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is overeengekomen. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst.
 • Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte voor beide partijen steeds geheel vrijblijvend.
 • De in een offerte opgenomen gegevens gelden als een benadering tenzij BELFOR uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave te beschouwen zijn. Data zijn steeds bij benadering aangegeven.  Het niet respecteren van data kan geen aanleiding geven noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract.
 • Wijzigingen van hetgeen is overeengekomen, zijn voor de partijen slechts bindend, indien deze wijzigingen schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien het werk of de omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigen ten gevolge van oorzaken die niet aan BELFOR zijn toe te wijzen, kan BELFOR de hieruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 • Indien de opdrachtgever tot minderwerk besluit om redenen die niet aan BELFOR kunnen worden toegewezen, dan heeft BELFOR het recht aan de opdrachtgever alle hieraan verbonden kosten alsmede vijftien procent van de prijs van het minderwerk in rekening te brengen.
 • Indien uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt, zullen de partijen met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet.  Voor zover werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan de opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht die met het oog op de uitvoering van de opdracht door BELFOR werden gemaakt.  Indien de werkzaamheden verder worden gezet, zullen eventuele extra kosten die hieraan verbonden zijn door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 • Voor zover werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd, staat de opdrachtgever er voor in dat BELFOR haar werkzaamheden tijdig kan aanvangen en zonder vertraging kan uitvoeren en treft hij daartoe voor eigen rekening en risico alle maatregelen en voorzieningen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten voor de goede uitvoering van de opdracht, zoals elektriciteit, water, sanitair, verlichting en verwarming, te voorzien door en voor rekening van de opdrachtgever.  Indien tengevolge van omstandigheden vreemd aan BELFOR, de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, vertraging oplopen of moeten worden stilgelegd, worden alle daaraan verbonden kosten (bijv. werkuren, huur van materieel, etc…) aan de klant doorberekend aan het geldende uurtarief.
 • Indien van toepassing, zal de noodzaak voor herstellingen door BELFOR worden gemeld en in samenspraak al dan niet worden uitgevoerd.
 • Alle overeenkomsten worden van rechtswege ontbonden zonder ingebrekestelling indien de opdrachtgever zijn verbintenissen niet nakomt.

Prijzen en betalingsvoorwaarden:

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, kosten voor opmaak van herstellingsbestekken en eventuele herstellingskosten. Elke offerte, respectievelijk prijsraming, vormt een ondeelbaar geheel. Bij opsplitsing houdt BELFOR zich het recht voor prijsherzieningen door te voeren.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de genoemde bedragen voor uitvoering van het werk binnen de normale werktijden en op basis van uitvoering van het werk onder omstandigheden, die aan BELFOR bekend zijn op het moment van de overeenkomst.
 • Indien van toepassing, zal de opdrachtgever aan BELFOR vergoeden: reis- en verblijfskosten - daaronder begrepen kosten van overnachting of tijdelijke huisvesting -, kosten voor de inzet van specifiek gereedschap, werktuigen en/of bijzondere instrumenten en transportkosten.
 • Indien BELFOR voor de uit te voeren werken beroep doet op diensten van derden, zullen deze kosten van de betreffende onderaannemers aan de klant worden doorgerekend, dit vermeerderd met een coördinatiekost.
 • Indien ingevolge het KB van 25/1/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werven door BELFOR een veiligheidscoördinator moet worden voorzien, zullen hiervoor volgende kosten aan de opdrachtgever worden aangerekend:
  • 5%     op 1e   schijf     (omzet tot € 25.000)     
  • 4,5%     op 2de schijf    (omzet van € 25.001 tot  € 62.000)
  • 4%     op 3de schijf    (omzet van € 62.001 tot  € 99.000)
  • 3,5%    op 4de schijf    (omzet van € 99.001 tot  € 149.000)
  • 3%    op 5de schijf    (omzet van € 149.001 tot  € 199.000)
  • 2,5%    op 6de schijf    (omzet van € 199.001 tot …)   
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 • Het staat de dienstverrichter ten allen tijde vrij om voorschot- of tussentijdse facturen op te maken.
 • Betalingen dienen te geschieden op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
 • Indien de klant niet akkoord gaat met het bedrag vermeld op de hem toegezonden factuur, moet hij binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, zijn bemerkingen omstandig en gefundeerd meedelen aan de dienstverrichter door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de dienstverrichter. Indien de klant niet of laattijdig zou reageren, wordt aangenomen en overeengekomen dat de klant zich akkoord heeft verklaard met de toegezonden factuur en het daarop figurerend verschuldigde bedrag. De klant wordt geacht de factuur te hebben ontvangen uiterlijk twee werkdagen na verzending ervan.
 • Indien een factuur opnieuw dient te worden opgemaakt aan een andere partij, heeft de dienstverrichter het recht een administratiekost van 25 € aan te rekenen.
 • Bij gebreke aan integrale betaling binnen de voorziene betaaltermijn is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke begonnen kalendermaand wordt aangerekend voor een volledige maand en zonder dat deze intrestvoet lager zal mogen zijn dan de intrestvoet zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 dewelke conventioneel van toepassing wordt verklaard.
 • Bij niet-betaling binnen de maand na verstrijken van de voorziene betalingstermijn, zal aan de klant naast de voorziene verwijlintrest, een vergoeding worden aangerekend als forfaitaire terugbetaling voor de gemaakte administratie- en inningskosten ter invordering van de verschuldigde bedragen, bestaande uit een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het totale openstaande bedrag, met een minimum van 100 € én te vermeerderen met mogelijke andere gemaakte kosten zoals de inschakeling van derden teneinde de minnelijke en/of gerechtelijke invordering van de gevorderde bedragen te bekomen. De schadevergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de factuur laattijdig in hoofdsom alleen wordt betaald.
 • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Wanbetaling maakt een contractueel verzuim uit in hoofde van de klant, hetgeen de dienstverrichter het recht geeft onmiddellijk en zonder ingebrekestelling de werken stil te leggen, alsook de verkochte materialen terug te nemen, ongeacht waar zij zich mogen bevinden, tot de achterstallige facturen betaald zijn, intresten inbegrepen. De dienstverrichter heeft hierbij bovendien het recht de hieraan verbonden kosten door te rekenen aan de opdrachtgever.
 • Wanneer producten worden geleverd om te gebruiken door de klant in eigen beheer, worden deze producten bij levering gefactureerd en zijn deze betaalbaar overeenkomstig dezelfde voorwaarden als bij dienstprestaties (zie bovenstaande).
  Wanneer overeengekomen werd dat restproducten zullen worden teruggenomen, dienen deze producten ten laste van de klant te worden afgeleverd op de maatschappelijke zetel van de dienstverrichter en zullen deze producten, na controle, worden terugbetaald binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum van terugzending.
 • Verrekening met vorderingen op de dienstverrichter kan slechts plaatsvinden, voor zover deze vorderingen opeisbaar zijn en ofwel in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld ofwel door de dienstverrichter uitdrukkelijk zijn erkend.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze betalingsvoorwaarden nietig zouden zijn of nietig zouden worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige bepaling zal in voorkomend geval worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk zal benaderen.

Opslag van goederen:

 • Indien de goederen 1 maand na ophaling nog niet kunnen worden afgeleverd, kunnen wij zonder schriftelijke verwittiging opslagkosten in rekening brengen.  Indien goederen na 6 maanden niet worden afgehaald, worden deze goederen, tenzij anders overeengekomen, afgevoerd en aan de contractant tegen kostprijs aangerekend.

Transport van goederen:

 • Op aanvraag van de klant kan een specifieke transportverzekering worden afgesloten, voor zover de goederen niet door een bestaande transportverzekering van de klant zijn gedekt.

Aansprakelijkheid:

 • Vrijwaring: De opdrachtgever vrijwaart BELFOR voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van de uitvoering van de overeenkomst, behoudens zware of opzettelijke fout van BELFOR bij de uitvoering van de opdracht.
 • BELFOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkleuringen, schade, gebreken of defecten dewelke het gevolg is van het niet naar behoren functioneren van behandelde objecten na sanering, bijvoorbeeld in de zin van productieverlies, winstderving of andere indirecte kosten.
 • BELFOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel loskomen van pleisterwerk bij het verwijderen van behangpapier of andere wandbekleding.
 • BELFOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermiste voorwerpen, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld staan op een door BELFOR opgemaakte en gedetailleerde inventarislijst.
 • Schade aan goederen: Door de bijzondere omstandigheden (na calamiteiten) waarin wordt gewerkt, is het vaststellen van bestaande schade vóór reconditionering niet altijd mogelijk en kan BELFOR bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verkleuringen, gebreken en/of defecten aan de behandelde objecten. Onverminderd de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan BELFOR slechts aangesproken worden voor eventuele schade aan de behandelde goederen indien de opdrachtgever het bewijs levert dat deze schade tengevolge van de tussenkomst van BELFOR is ontstaan.  Zo zal voor beweerde behandelingsschade de opdrachtgever moeten aantonen dat de vastgestelde schade bij de aflevering aan BELFOR niet bestond.  De opmerkingen gemaakt door BELFOR bij het ophalen van de goederen sluiten reeds bestaande schade niet uit.
 • Bij schade ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst aan het behandelde/bewerkte object, kan onze aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan het te factureren bedrag voor de behandeling/bewerking van dit object.
 • Verzekering: BELFOR heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten tot maximum 5.000.000 €.  In ieder geval is de aansprakelijkheid van BELFOR altijd beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt vergoed voor mogelijke schade.

Klachten en Garanties:

 • BELFOR garandeert dat de door haar behandelde items na uitvoering van de volledige in de offerte beschreven neutralisatiewerkzaamheden, vrij zijn van contaminatie dewelke veroorzaakt werd door de calamiteit.
 • De garantieperiode op herstellingen is gelijk aan deze van de hersteller-uitvoerder. 
 • Alle klachten betreffende onze werkzaamheden moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen na oplevering, gereed melding en/of teruggave van de gesaneerde goederen.  Na deze periode is iedere aansprakelijkheid  in hoofde van BELFOR uitgesloten. Een laattijdig geprotesteerde factuur is steeds volledig verschuldigd.
 • Alle inning- en protestkosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

Geschillen:

 • Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.  Voor geschillen lager dan 1859,20 € is het Vredegerecht van het zevende kanton van Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 • In geval er betwisting ontstaat omtrent de interpretatie van de mogelijke diverse talen waarin onderhavige betalingsvoorwaarden worden aangeboden, primeert de Nederlandstalige tekst.

Algemene Voorwaarden BELFOR Belgium nv, versie–08, 2016-5-1