70 15 38 00 Døgnvagt

Socialt ansvar & CSR

BELFOR har fokus på CSR (Corporate Social Responsibility) på en række forskellige områder. Vi ønsker at signalere, at virksomheden opfører sig på en etisk og social forsvarlig måde over for både medarbejdere, miljø og samfund. Vi er en del af FN Global Compact, og tilslutter os de ti principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption. Vores største fokus ligger på de miljømæssige og menneskelige / sociale områder.


Menneskerettigheder

I BELFOR påtager vi os et ansvar for integrationen i Danmark. BELFOR er en mangfoldig arbejdsplads, med et alsidigt beredskab i form af mennesker med forskellige baggrunde og evner, og i stillingsopslag opfordrer vi til at sende en ansøgning uanset etnisk baggrund, køn, hudfarve m.m.

Vi samarbejder med flere kommuner om integrationen af alle lag i samfundet, herunder langtidsledige, fleksjobber, ”vanskelige” unge og ordninger om løntilskud. Af hensyn til kunder, samarbejdspartnere og kolleger, er det dog et krav at alle ansatte kan skrive og tale dansk og kan fremvise en ren straffeattest.


Medarbejdere

BELFOR arbejder mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse:

 • Vi accepterer ikke sort arbejde og løndumping
 • Vi fokuserer på kompetent ledelse, medarbejdertrivsel, motivation og et godt arbejdsmiljø
 • Vi tilbyder ansættelsesvilkår, herunder løn og arbejdstid, som overholder minimumskravene i den nationale lovgivning

Miljø og klima

BELFOR arbejder løbende på at minimere påvirkningen af miljø og klima fra både produktion og administration af skadeservice.

 • Vi har etableret egen affalds- og genbrugsstation, hvor affald fra skadesager sorteres, så flest mulige materialer kan genbruges
 • Optimering af bilpark til klasse A++ på alle nye leasingbiler
 • Vores 10 meter vasketunnel til rengøring af løsøre, er installeret med vand- og sæbebesparende funktioner og udleder kun meget små mængder rengøringsmiddel
 • Vores industrivaskemaskiner til vådrens og vask af vores kunders tøj og tekstiler bruger miljørigtige og skånsomme produkter, så der ikke udledes rengøringsmidler i det offentlige kloaksystem
 • Vores 21.000 kvm lager og administration i Slagelse, bruger miljørigtig fjernvarme som opvarmningskilde. Fjernvarmen produceres fra genvinding af overskudsvarme på et forbrændingsanlæg i Slagelse Kommune. Bygningen har desuden fået monteret strålevarme med varmefølere som varmefordeler, der minimerer varmeforbruget pga. en mere effektiv udnyttelse af varmen pr. mwh. Bygningen har også følere og timere på tænding af lys, og alle lydkilder har LED pærer, som bruger 45-55 % mindre watt i forhold til almindelige pærer
 • Vores affugtere til affugtning af vand- og fugtskader bruger kun 0,9 kwh pr. time, hvilket er ca. 40-50% mindre end markedets øvrige affugtere
 • Krav om svanemærkede rengøringsmidler
 • Korrekt bortskaffelse af kemikalier

Sikkerhed og arbejdsmiljø

BELFOR vil være en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Vi gør en stor indsats på dette område, for at forebygge arbejdsulykker, i kraft af uddannelse, instruks og beskyttelse:

 • Vi anvender ikke maskiner, udstyr eller arbejdsmetoder, som kan udgøre en fare for medarbejderne ved arbejde udført i henhold til forskrifter givet af virksomheden
 • Arbejdspladsvurderinger og metodebeskrivelser angiver gældende retningslinjer for, hvordan en given opgave løses
 • Alle nye medarbejdere instrueres i sikkerhedsregler ved ansættelsesstart
 • Alle medarbejdere er forsynet med rette personlige værnemidler og nødvendigt sikkerhedsudstyr

Det er vores politik, at alle nye medarbejdere informeres om sikkerhedsregler, arbejdsmiljø, arbejdsmiljørepræsentant, placering af informationer, førstehjælpskasser etc., inden de bliver sendt ud på deres første skadeopgave.

Der er indført APV i virksomheden, så vi altid sikrer optimale arbejdsforhold. Vi opfordrer alle medarbejdere til at tage stilling til deres arbejdsmiljø samt rapportere ulykker, nærved-ulykker og uhensigtsmæssigheder. Alle hændelser bliver registreret og anmeldt til Arbejdstilsynet.


Sundhed

BELFOR har fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. En sund arbejdsplads er bl.a. kendetegnet ved, at der er overensstemmelse mellem lederens og den enkelte medarbejders forventninger og mellem medarbejderens kompetencer og arbejdsopgavernes kompleksitet. Er disse ting til stede, er vejen banet for arbejdsglæde, trivsel og godt samarbejde.

Den sunde arbejdsplads handler om ”det hele menneske”. Vi tilstræber at udvikle jobs og arbejdsforhold, som giver størst mulig sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Som mennesker gennemgår vi forskellige faser i vores liv, som unge, småbørnsforældre, midaldrende og ældre. Vi vil gerne imødekomme de behov til fleksibilitet, dette giver.

Vi overholder de til enhver tid gældende regler for arbejdsmiljø samt forebyggelse og rapportering af arbejdsulykker.

 • Vi har sundhedsordning hos TopDanmark
 • Vi giver alle udekørende medarbejdere vaccinationer af bl.a. hepatitis 1og 2
 • Vi tilbyder it-rygsæk og ekstra danskundervisning til ordblinde medarbejdere

BELFOR erkender, at en god CSR-politik ændrer sig i takt med omgivelserne, og virksomheden arbejder derfor løbende på at udbygge politikken, så flere relevante områder vil blive inddraget.

Vi ønsker at være i tæt kontakt og i god dialog med omverdenen, og vi er meget bevidste om, at vi selv er med til at gøre en forskel.