800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline

Algemene Voorwaarden

BELFOR Technology (Nederland) B.V. te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27151398 en BELFOR (Nederland) B.V. te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73419176

 

Artikel 1 Toepasselijkheid en Begripsomschrijvingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden van BELFOR Technology (Nederland) B.V. te Rotterdam en/of BELFOR (Nederland) B.V. te Rotterdam. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

 1. Werkzaamheden: Alle diensten en leveringen van BELFOR (Nederland) B.V. en/of BELFOR Technology (Nederland) B.V.
 2. Partijen: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden, werkzaamheden als hierboven onder a. beschreven worden verricht.
 3. Opdrachtnemer: BELFOR (Nederland) B.V. of BELFOR Technology (Nederland) B.V.
 4. Object: Het oppervlak, gebouw, de installatie, voorraad, inventaris en andere roerende en/of
  onroerende zaken ten behoeve waarvan werkzaamheden dienen te worden verricht.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Tot stand komen overeenkomst en Opdrachtbevestiging

 1. Nadat door de Opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, mag de Opdrachtnemer ervan uitgaan, dat de Opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de Opdrachtnemer door middel van een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
 2. Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de offerte en/of opdrachtbevestiging, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de Opdrachtgever geacht met de offerte en/of opdrachtbevestiging te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.
 4. De overeenkomst kan daarom eveneens tot stand komen door ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever als Opdrachtnemer daarom in de offerte verzoekt.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de offerte en/of opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn, voor partijen slechts bindend, als die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen dan wel die mogelijkheid is gebaseerd op deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 Onder aanneming

De Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1.  Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen niet zijnde christelijke of                 nationale feestdagen van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden dat noodzakelijk maken, naar het oordeel van een der partijen, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
 2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtbevestiging met
  dien verstande dat door de Opdrachtnemer aangebrachte geringe wijzigingen daarop, die
  geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan.
 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens offerte en het vermelde tijdsbestek maar als
  blijkt dat bijvoorbeeld droging, sloop, het niet verkrijgen van een vergunning, calamiteiten en of weersinvloeden hier invloed op hebben mag Opdrachtnemer afwijken van de offerte en of het tijdsbestek.

Artikel 7 Contractnaleving en controle

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst of, bij eenmalige werkzaamheden, bij inspectie direct na oplevering door de Opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van de gemaakte afspraken, of indien de Opdrachtgever constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden een tevoren schriftelijk afgesproken kwaliteitsniveau blijft, zal de Opdrachtgever na constatering de Opdrachtnemer binnen 7 dagen door middel van een aangetekend schrijven in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
 2. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
  A: een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de plaats, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
  B: een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
 3. Indien door de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet binnen een redelijke termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de Opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gemelde afwijking is binnen een periode van 3 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn voor rekening van Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever zal het voor de werkzaamheden benodigde water, gas, elektriciteit, lucht en stoom kosteloos beschikbaar stellen. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van een gebouw, is het de Opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen, welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 3. In overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zullen voldoende afsluitbare ruimten voor materiaalopslag uitsluitend voor gebruik door de Opdrachtnemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 4. In overleg met de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de Opdrachtnemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals kleedruimten, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs

 1. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden geconstateerde, respectievelijk aangenomen staat van het object.
 2. Indien in de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de Opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de Opdrachtgever geschieden. Uitzondering daarbij is dat prijzen altijd verhoogd kunnen worden door Opdrachtnemer bij bijvoorbeeld een pandemie.
 3. Indien, bij periodiek uit te voeren werkzaamheden, tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de Opdrachtnemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao of arbeidsvoorwaarden, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen,
  materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs
  plaatsvinden.
 4. De aangeboden prijs is zoals vermeld in artikel 2 vrijblijvend maar dient bij aanbestedingen
  en/of inschrijvingen 1 minuut voor de afgesproken tijd ingeleverd te worden bij de (contra)expert, makelaar, verzekeraar, tussenpersoon en opdrachtgever. Als dit niet gebeurt kan Opdrachtnemer eisen om bewijs aan te leveren om ten alle tijden een juiste prijsaanbieding te doen en dus niet onderhevig te zijn aan onderhandse afspraken.

Artikel 10 Meer en minder werk

 1. In geval van door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen van de overeenkomst dan wel van de voorwaarden van uitvoering kan de Opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer de wijzigingen en de financiële gevolgen daarvan, schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien de Opdrachtgever wijziging van de overeenkomst verzoekt, dient de Opdrachtnemer binnen 7 dagen na ontvangst van dat verzoek, schriftelijk een onderbouwde opgave te doen van de financiële gevolgen en de gevolgen voor (het moment van) de (op)levering. De Opdrachtgever heeft jegens de Opdrachtnemer het recht een opdracht te verstrekken onder het schriftelijk vastgelegde voorbehoud dat over de gevolgen nog (nadere) afspraken zullen worden gemaakt. De Opdrachtnemer is in dat geval gehouden zijn werkzaamheden te starten voordat die afspraken zijn gemaakt.
 3. Op de gewijzigde overeenkomst en op de overeenkomsten die in verband daarmee met de Opdrachtnemer worden gesloten, zijn van toepassing de voorwaarden uit de oorspronkelijk overeenkomst.
 4. Als de Opdrachtnemer wijziging van de overeenkomst verzoekt, kan de Opdrachtgever voorwaarden verbinden aan zijn instemming.
 5. Opdrachtnemer heeft geen recht op betaling voor de wijziging in de Prestatie als en voor zover de Opdrachtgever daarvoor niet betaald wordt door zijn Principaal.

Artikel 11 Betaling

 1. Bij eenmalige werkzaamheden kan Opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden, bij wijze van voorschot, betaling van 30% van de aanneemsom verlangen. Betaling zal geschieden op een door Opdrachtnemer aangewezen bank of girorekening. Bij niet-eenmalige werkzaamheden vindt facturering plaats op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats op de door de Opdrachtnemer te bepalen tijdstippen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever in verzuim geraakt, zonder dat zulks afzonderlijke ingebrekestelling behoeft. De ten gevolge van het verzuim ontstane kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. Vanaf de dag van verzuim is de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of compensatie.
 3. Indien de werkzaamheden van de Opdrachtnemer strekken tot het herstellen van schade
  waarvoor van de kant van de Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zal de Opdrachtgever meewerken aan een cessie van zijn vordering op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de BTW, indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden zijn inbegrepen.
 4. Mocht er een eigen risico van toepassingen zijn bij de Opdrachtnemer dient deze betaald te worden door Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn zoals hierboven vermeld. Dit eigen risico is van toepassing indien de schade-uitkering gedaan wordt door verzekeraars e/o makelaars aan Opdrachtnemer waarbij het eigen risico in mindering is gebracht op de schade-uitkering.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het behandelde/bewerkte object wanneer die schade het gevolg is van ernstige nalatigheid van de Opdrachtnemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het te factureren respectievelijk overeengekomen bedrag van de behandeling/bewerking die is toegepast, doch met een maximum van € 1.134.000, = per gebeurtenis. Voor schade die een bedrag van € 1.134.000, = overstijgt is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 2. De schade als bedoeld in lid 1 blijft te allen tijde beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade door verlies van (bedrijfs)gegevens van opdrachtgever of derden die waren opgeslagen op informatiedragers die zijn behandeld of bewerkt door Opdrachtnemer.
 3. De Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid 1 en 2 de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, met een maximum verzekerd bedrag van € 250.000, = per gebeurtenis met een maximum van € 500.000, = per jaar.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de Opdrachtgever zijn verstrekt, dan wel voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
 6. Bij reiniging aanvaardt de Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
 7. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk bij reinigingswerkzaamheden.
 8. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 9. De Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval te
  melden.

Artikel 13 Garantie

Als door de Opdrachtnemer garanties worden verstrekt, betreffen deze alleen de door hem of namens hem aan het object verrichte handelingen/bewerkingen. Bij bouw gerelateerde werkzaamheden hanteert Opdrachtnemer een garantie van 2 jaar na oplevering van de werkzaamheden.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
 3. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
  bij opzegging door Opdrachtnemer: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat: A.de wederpartij surséance van betaling aanvraagt,
  B. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard,
  C. de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen en ondanks herhaalde aanmaningen zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 15 Overmacht

 1. Bij periodiek uit te voeren werkzaamheden zal, als de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Opdrachtgever, of de door hem getroffen maatregelen, tijdelijk - ten hoogste 3 maanden - niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs ontstaan voor die periode. Indien de overmacht toestand langer duurt dan de hierboven genoemde termijn, zullen
  de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden
  voor de resterende overmacht periode.
 2. Indien bij eenmalige werkzaamheden (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of
  gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt - hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen of bij aan het object klevende aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen - zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd, of zullen worden voortgezet.
 3. Voor zover werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan Opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, welke met het oog op de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtnemer zijn gemaakt. Voor zover werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal zulks geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 onder 2. van deze algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtgever zal zich niet op Overmacht kunnen beroepen ter zake zijn betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer.

Artikel 16 Recht van retentie

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, en opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst een (of meerdere) Object(en) in bewaring heeft genomen, is opdrachtnemer bevoegd de afgifte van een (of meerdere) Object(en) op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst, zullen aanhangig worden gemaakt
  bij de ter zake bevoegde rechter te Rotterdam, dan wel, ter keuze van Opdrachtnemer, bij de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche, tenzij dwingendrechtelijke regelgeving anders bepaald.
 3. Een geschil is aanwezig, wanneer een der Partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 4. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten in overeenstemming met het hem opgelegde reglement.

Artikel 18 Data en Privacy

 1. Opdrachtgever heeft het recht om alle informatie in verband met de uitvoering van de opdracht, die hij van Opdrachtnemer of onder opdrachtnemers verkrijgt, op te slaan, te gebruiken en te verwerken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van uitwisseling van persoonsgegevens zal de Opdrachtnemer daarmee omgaan volgens de eisen van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. Opdrachtnemer treft daartoe de noodzakelijke voorzieningen in zijn organisatie. Op eerste verzoek van Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer inzage in de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt, opgeslagen en verwerkt.
 3. Opdrachtnemer garandeert dat alle data die hij verstrekt aan Opdrachtgever rechtmatig is verkregen en geen inbreuk oplevert op rechten van derden.
 4. Opdrachtnemer draagt zorg voor het actueel houden van alle data die hij op grond van een wettelijke plicht, of op verzoek, aan Opdrachtgever heeft verstrekt.
 5. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen claims van autoriteiten of van derden die voortvloeien uit het niet naleven door Opdrachtnemer van de verplichtingen die in dit artikel worden genoemd of bedoeld.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Versie: September 2022


www.belfor.com