+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

การเริ่มและปฏิบัติ หลังการปิดพื้นที่เนื่องจาก COVID-19