+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

การบริการฆ่า เชื้อโรคสำาหรับ ไวรัส COVID-19

BELFOR มีบริการฆ่าเชื้อจากการปนเปื้อนทางชีวภาพ

BELFOR ์มีบริการฆ่าเชื้อโรคตามตึกอาคารและสิ่งอำานวย ความสะดวกต่างๆ ที่ได้รับการปนเปื้อนจากอัคคีภัย, อุทกภัย, วาตภัย, เชื้อรา, อุบัติเหตุจากวัตถุอันตราย, สถานที่เกิดเหตุจากการก่ออาชญากรรม, และ การติดเชื้อ บนวัสดุต่างๆ พวกเราให้บริการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ และการปนเปื้อนมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ปัจจุบันนี้เรา ให้บริการการฆ่าเชื้อโรคให้กับสถานพยาบาล, อาคาร สำานกังาน, โรงเรยีน, อตุสาหกรรมอาหาร, และสถานก่อสรา้ง ขั้นตอนการทำางานและการรักษาความปลอดภัยของเราได้ ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการทั้ง การฆ่าเชื้อโรคและการกำาจัดสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ ซึ่ง ทำาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำาความสะอาดด้วยวิธี ปกติ ซึ่งการฆ่าเชื้อนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรคใน สถานที่ที่ยังไม่มีการปนเปื้อนทางชีวภาพได้อีกด้วย

BELFOR มีประสบการณ์กับวิกฤตต่างๆ หลังเหตุอุบัติการณ์ ทุกประเภท และทราบวิธีจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้น มาตรการนี้มาจากแนวคิดในการระมัดระวังและการป้องกัน ล่วงหน้า พวกเราเลือกใช้แต่เจ้าหน้าที่เฉพาะทางและ กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถฆ่าเชื้อโรค ได้ถูกต้องและลดจำานวนเชื้อโรค อย่างเช่น แบคทีเรีย, เชื้อ รา, และไวรัส หลังจากทำาการฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น จะไม่มีวัตถุ ติดเชื้อหรือสารปนเปื้อนตกค้างใดๆ ด้วยความเชี่ยวชาญ ของพวกเราที่สามารถจัดการได้กับทุกๆ ความท้าทาย

แผนกวิจัยและพัฒนาได้พัฒนามาตรการที่สามารถจำากัด เชื้อโรคต่างๆ สำาหรับผู้ที่ใช้พื่นที่ที่ได้รับการติดเชื้อ COVID-19 จากผู้ที่เคยใช้พื้นที่นั่นๆ มาก่อนได้สำาเร็จ และ พวกเราก็ยังมีบริการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ก่อนที่จะได้รับ การติดเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อโรคเพิ่มขึ้น อีกด้วย

เรายังทำาการฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะเกิดการติดเชื้อเพื่อเป็น มาตรการป้องกัน ซึ่งการพ่นควันฆ่าเชื้อแบบเย็นนั้น จะ สามารถกำาจัดไวรัสแบคทีเรียในอากาศได้


แนวทางของเรา:

 • ดูแลรักษาทุกๆ พื้นที่ของตึกอาคาร
 • ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง เครื่องทำาความร้อน ระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ (ระบบ HVAC)
 • ฉีดพ่นเพื่อป้องกันไวรัสและแบคทีเรีย


ข้อดีในการใช้บริการของเรา:

 • ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อหรือเจ็บป่วย
 • ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 • ลดการใชเ้วลาในการดำาเนริงานถงึ 75% หรอืมากกวา่
 • ป้องกันการติดเชื้อและการปนเปื้อน


บริการของเรา

 • ความทุ่มเทและมาตรการการทำางานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 • พร้อมรับมือตลอด 24/7
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์
 • บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษสำาหรับงานประเภทนี้
 • การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในเชิงลึกและละเอียด
 • บริการการป้องกันและฆ่าเชื้อ COVID-19


เพื่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน พวกเราจึงมีการปฏิบัติงาน ดังนี้:

 • การจัดการของเสียตามท้องถิ่น
 • ตรวจสอบวัสดุเหลือทิ้งที่เรารวบรวมได้


เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
เรามั่นใจและสามารถควบคุม:

 • ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยมาตรฐาน ECDC และมี กฎระเบียบความปลอดภัยที่เข้มงวด
 • การควบคุมที่เข้มงวดและมีแผนการเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
 • มีการตรวจสอบการฝึกอบรมและใบประกาศนียบัตร
 • มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องของทีมเฉพาะทาง

ติดต่อสอบถามข้อมูลสำหรับบริการฆ่าเชื้อ COVID-19