+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นหัวใจสำคัญของทุกอย่างที่เราทำ และเป็นสิ่งชี้นำทุกความคิด และกระบวนการของเรา โดยส่งผลต่อมาตรฐานความปลอดภัย การเคารพสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของเรา และจะยังคงขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาของเราต่อไป