บริการกู้คืนสภาพจากภัยพิบัติ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ เราพร้อมช่วยคุณกลับมายืนได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ บริการกู้คืนสภาพจากภัยพิบัติของเราครอบคลุม:

  • การประเมินความเป็นไปได้ในการกู้คืนสภาพอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินอย่างรวดเร็วและมีความเป็นมืออาชีพ
  • แนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสียหายแบบฉับพลัน การจัดการและการกำกับดูแลโครงการ
  • การกู้คืนสภาพสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์กลับสู่สภาพก่อนเกิดภัยพิบัติ