+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

เราคือใคร

BELFOR Asia เป็นผู้นำในตลาดการกู้คืนสภาพจากภัยพิบัติ เรานำเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรต่างๆ ของเรามารวมเข้าด้วยกันเพื่อทำให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับการกู้คืนสภาพอย่างรวดเร็วและกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

เราดำเนินการโดยใช้ประสบการณ์ในการประเมินความเสียหายหรือการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์อย่างครบถ้วน ดำเนินมาตรการบรรเทาความเสียหายอย่างรวดเร็ว และบูรณะทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป เรามุ่งมั่นที่จะช่วยร่นเวลาการชะงักของธุรกิจ พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทผู้เสียหายและผู้รับประกันภัย