70 25 52 25 Døgnvagt
skimmelsvamp

Specialister i skimmelsanering og fjernelse af skimmelsvamp

Hos BELFOR Danmark hjælper vi med bekæmpelse af skimmel, skimmelsanering og fjernelse af skimmelsvamp. Når uheldet er ude, og skaden først er sket, er det afgørende med handlekraftig og effektiv håndtering. Skimmelsvamp kan være både sundhedsskadeligt for dig og din familie, og ødelæggende for bygninger.

 

"Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du og din familie hurtigst muligt kan komme tilbage i trygge rammer."

Martin Ejlersen / Administrerende direktør - BELFOR Danmark

Eksperter i bekæmpelse af skimmelsvamp

Det er vigtigt at gribe resolut ind over for skimmel- og vandskader. Dels risikerer man at blive syg af disse skader, og dels kan fugt og skimmel medføre ekstra udgifter til vedligeholdelse.

Skimmelsvamp kan vurderes/analyseres ved kvantitativ metode med Mykrometer Surface eller Air test. Det er også muligt at artsbestemme ved hjælp af kontaktaftryksplader og Agar V8 typebestemmelse.

BELFOR hjælper med at:

 • Finde årsagen og fjerne problemet
 • Foretage målinger
 • Analysere prøver
 • Udarbejde fugtrapporter
 • Rådgive og vejlede dig
 • Udbedre skader fra A-Z
skimmel på væg

Kvalitetssikring af vores skimmelsanering

Vores vurdering beskrives i en fugtrapport, der indeholder dokumentation for omfang, årsag og udbedring af skimmelvækst. Rapporten danner grundlag for en udbedringsplan for den konstaterede skimmelvækst.

Udbedringsplanen har til formål at beskrive nødvendig afskærmning af inficeret område og styre luftrensning ud til det fri via en mekanisk luftrenser. Efterfølgende beskrives hvilke inficerede materialer, der skal fjernes og håndteres som affald, eller om det kan renoveres/rengøres.

Den generelle skimmelsanering udføres på blotlagte områder, hvor der støvsuges med HEPA-filter, skimmelsaneres og rengøres med egnede og miljøgodkendte produkter.

Alle skimmelsaneringsopgaver afsluttes med en kvalitetssikring, hvor der udtages Mykrometer Surface eller Air Test skimmelprøver. Området bliver først frigivet til affugtning eller reetablering, når der foreligger et godkendt resultat af disse prøver.

"Jeg har valgt at benytte BELFOR som fugt- og skimmelfirma, da jeg mener, de er de bedste på markedet. Dette gælder både deres håndtering af beboere samt deres journalisering fra start til slut. Deres professionalisme afspejles absolut i deres DNA og mærkes helt ud til vores beboere/bestyrelser mv.. Herudover har vi også nogle steder valgt at benytte deres vagtordning, som også er en succes, da de har alarmcentral 24/7. Herfra skal der lyde en anbefaling."

Allan Lund Kepler / Driftschef - Kunde hos BELFOR

 
 

Vi rapporterer til dit forsikringsselskab

Når skaden først er sket, er der mange ting, man som skadelidte kan bekymre sig om. Vi forstår, at det kan være frustrerende at blive ramt af skimmelsvamp i sit hjem, og derfor forsøger vi at aflaste vores kunder mest muligt. Vi samarbejder med en lang række danske forsikringsselskaber, og kan derfor nemt anmelde din skade direkte til vores samarbejdspartnere, så du slipper for at agere mellemmand. Vi fremsender rapporter, dokumentation og billedmateriale, så du kan fokusere på at komme tilbage til hverdagen igen.

 
Anmeld skade

 

Relevante spørgsmål ang. skimmelsvamp

Skimmelsvamp findes overalt i naturen. De indgår i naturens kredsløb, hvor de lever på overfladen af træ og andre organiske materialer. Skimmelsvamp nedbryder ikke det materiale, de vokser på, som andre typer af svampe kan gøre. Der findes flere tusinde forskellige arter skimmelsvamp. Den mest kendte er nok Penicillium notatum, som er den skimmelsvamp, der har givet navn til penicillin, som bruges til at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier. Skimmelsvampe bruges ofte til gode formål i fødevare- og medicinalindustrien.

Skimmelsvampen formerer sig ved hjælp af sporer. Sporerne findes i luften i middelstor mængde fra maj til juni og igen fra oktober til november og i store mængder fra august til september. Skimmelsvampens sporer vil derfor komme ind i boligen, når du lufter ud. Det sker der ikke noget ved, så længe der gøres rent i boligen med jævne mellemrum. Sporerne fjernes igen, når støv tørres væk med en fugtig klud, og der støvsuges. Uanset vil der vil altid findes et antal skimmelsvampesporer indenfor.

Har du mistanke om fugt eller skimmelsvamp, er det vigtigt at få det fjernet hurtigst muligt, da skimmelsvamp er sundhedsskadeligt og gør os mennesker syge. Med vores mange års erfaring i skadeservicebranchen, ved vi hvor vigtigt det er at have et sundt indeklima - og hjælper dig med hurtigst muligt at få det sunde indeklima tilbage igen. BELFOR bekæmper og fjerner dagligt skimmel i huse, lejligheder, bygninger, fabriksområder, lagerbygninger og institutioner.

Sådan bekæmper vi skimmelsvamp

Vores fugtteknikere laver en forundersøgelse for at klarlægge årsagen til skimmelproblemerne. Det er vigtigt at finde baggrunden for vækstbetingelserne til skimmelsvampen for at beskytte mod fremtidige angreb. Herefter afdækker og afgrænser vores specialuddannede fugtteknikere det inficerede område ved at opbygge støvvægge, sluser og støvdøre. Der opsættes luftrensere med godkendte HEPA 13 filtre for at sikre, at der ikke kan ske nogen spredning fra arbejdsområdet.

BELFOR foretager den nødvendige nedrivning, afrensning og bortkørsel af inficerede materialer.

Der foretages naturligvis kvalitetskontrol ved at udtage test af det afrensede område, så vi sikrer, at arbejdet ikke afsluttes, før afrensningen er tilstrækkeligt udført. Vi afslutter altid opgaven med en grundig slutrengøring, med godkendte rengøringsmidler, så det sikres, at alle sporer er fjernet, før afdækningen kan fjernes.

Bekæmpelse af skimmelsvamp i tagkonstruktion

Skimmelsvamp i tagkonstruktioner skyldes ofte mangelfuld ventilation:

 • Efterisolering ud til undertaget, så ventilationen begrænses
 • Forkert projektering af ventilation
 • Fejl på ventilation af bolig, der medfører skader på aftræksrør
 • Manglende eller beskadiget dampspærre
 • Utætheder i taget

Hvis fugten, der tilføres en kold tagkonstruktion, ikke kan bort-ventileres tilstrækkeligt hurtigt, vil den kondensere på overflader af spær, lægter og undertag, som kan skabe gunstige vækstbetingelser for skimmelsvamp i tagkonstruktionen.

Kontakt påtlf. 70 44 47 87og få besøg af vores team, der hjælper dig med skimmelsvamp og skimmelsanering.

Skimmelsvamp i spær, lægter og krydsfinér-undertag

BELFOR afrenser alle former for træ i tagkonstruktioner. Vi foretager afrensning efter de nyeste og bedste metoder, som sikrer en både hurtig og effektiv afrensning til gavn for både dig og miljøet.

Bekæmp skimmelsvamp i kælderen

I mange gamle kældre er ydervæggene ofte begrænset fugtsikret udvendig, og væggene er derfor påvirket af fugt fra nedsivende regnvand og opstigende grundvand.

Vi behandler med maling og isolerer væggene - og vi er vi meget påpasselige med at vælge de rigtige løsninger, så fugt ikke kan ophobes i væggene. Fugt ses ofte som buler, blærer, afskallende puds og skimmelsvamp på overflader. I nogle tilfælde kan skimmelsvampen også være skjult i konstruktionen, uden at være synlig.

Dette kan skyldes plastmaling, hård cementpuds, forsatsvægge, høje paneler mm.

BELFOR foretager alle former for afrensning i kældre. Vi foretager også nedrivning, slibning, fræsning, kemisk afrensning mm. Vi fjerner skimmelsvampen i kælderen og sørger for, at det hele kommer væk.

Efter kvalitetskontrol udfører vi altid en grundig slutrengøring, som sørger for at al skimmelsvamp er fjernet, inden vi fjerner afdækningen.

Sådan undgår du skimmelsvamp i din bolig

Skimmelsvamp vokser, når der er fugt i dit hjem. Luft derfor godt ud i dit hjem, tænd for emhætten, når du laver mad, og undgå at tørre tøj indendørs.

Skimmelsvamp gror KUN, når der er fugtigt

Skimmelsvamp kan KUN gro på organiske materialer som fx træ, pap eller silikone, og når fugtigheden på overfladen er over 75 procent (relativ fugtighed).

Og hvis fugtigheden kommer helt op på 90-95 procent (relativ fugtighed), fx fordi der er kondens, vil skimmelsvampene vokse eksplosivt.

Skimmelsvampens sporer gør ingen skade på din bolig, da de ikke nedbryder materialer. Svampene lever på materialernes overflader og ”spiser” kun af det alleryderste lag. Langt de fleste skimmel-svampetyper kræver fugt for at kunne vokse. Hvis den relative luftfugtighed (fugtindholdet i luften ved en bestemt temperatur, RF) er over 80 procent, kan skimmelsvampe spire på næsten et hvilket som helst organisk materiale.

Skimmelsvampene kan også vokse på puds eller beton, blot der er en smule støv på overfladen. Under de rette vækstbetingelser kan en skimmelsvamp etablere sig på en uge til halvanden.

De fleste typer af skimmelsvampe vokser, når den relative luftfugtighed er på 80% eller mere. Men der findes typer, som ikke er afhængige af høj luftfugtighed. Skimmelsvampe kan også vokse, hvis et materiales overflade er tilstrækkeligt fugtigt, selvom luften rundt om er tør. Det ses fx efter vandskader, hvor konstruktionerne er blevet fugtige.

De forskellige typer skimmelsvamp trives på forskellige materialer. De mest almindelige skimmelsvampe i bygninger er:

 • Alternaria - slår sig ned på fugtigt træ
 • Aspergillus - vokser både på træ og puds
 • Cladosporium - lever på fugtigt træ
 • Penicillium - kan godt lide fugtigt tapet, træ og isolering
 • Stachybotrys - foretrækker fugtige gipsplader og stuk

For at holde væksten af skimmelsvamp nede, skal du først og fremmest holde fugten ude af din bolig og undgå, at konstruktioner i bygningen bliver fugtige. Opdager du fugt eller tegn på fugt, skal du straks gøre noget ved det. Start med at fjerne fugten, og find derefter ud af, hvor den stammer fra. Det er ikke nok bare at fjerne fugten, da den vil komme igen, hvis du ikke også får fjernet årsagen til den. Der kan opstå skimmelsvamp i løbet af et par uger, hvis der er fugt i boligen.

Fugt kan skyldes forskellige ting. Her er nogle af de mest almindelige årsager:

 • I forbindelse med om- eller tilbygning
 • I forbindelse med udførelse af malerarbejde
 • Sprungne eller utætte vand- og varmerør
 • Utætte afløbs- og nedløbsrør og tagrender, der løber over
 • Vandskader
 • Fugt fra jorden
 • Dårlig eller ingen ventilation af tag og lette ydervægge
 • Defekte vinduer
 • Kuldebroer
 • Manglende udluftning

Luft ud og minimér chancen for skimmel og mug. Ring og få hjælp til fjernelse og bekæmpelse af skimmelsvamp

Har du ikke et ventilationsanlæg med varmegenvinding i boligen, skal du lufte ud. Du bør lufte ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter - også i fyringssæsonen. Derved lukker du den dårlige, vandmættede luft ud og får frisk luft ind i boligen.

Du kan ikke lufte for meget ud, men det kan være en ulempe, hvis du køler dine vægge for meget ned. Det er med til at øge risikoen for skimmelvækst, hvorfor 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 minutter ad gangen anbefales. Ved at lufte så kortvarigt ud bliver vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned.

Du kan evt. skrue ned for termostaterne, mens du lufter ud. Termostaterne vil registrere, at det er køligt, og det vil få dem til at give mere varme. Ved at slukke for termostaterne vil der ikke blive åbnet for mere varme imens vinduerne er åbne.

Det kan være svært at huske at få luftet ud i en travl hverdag, men gør det fx til en vane at lufte ud om morgenen, når du børster tænder, når du kommer hjem fra arbejde, og igen om aftenen, når du børster tænder.

Luk ikke for friskluftventiler

Har du friskluftventiler i vinduerne, bør de stå åbne, så der kan komme frisk luft ind. Du kan evt. nøjes med kun at åbne halvdelen af alle ventiler i boligen om vinteren.

Minimer fugt i forbindelse med om- eller tilbygning

Når du bygger om eller til, risikerer du, at luften inde i boligen bliver meget fugtig. Det skyldes, at der ofte bliver brugt materialer, som indeholder vand, fx gasbeton, beton, puds, spartelmasse og især maling. Disse materialer afgiver fugt i en periode, efter at de er bygget ind i boligen. Derfor skal der luftes ekstra godt ud, og der skal være varme på i boligen, så fugten forsvinder.

Maling

Maling består hovedsagelig af væske. Når du har malet, vil væsken du har påført væggene fordampe ud i rummet eller ind i konstruktionen. Når du maler er det derfor vigtigt at lufte ud, og sikre at der er varme på i rummet, så malingen kan tørre ordentligt ud. Du kan evt. opsætte en affugter i et par dage for at hjælpe processen på vej.

Tjek for skader på boligen

Hold øje med, om vand- og varmerørene i din bolig er tætte. Er dit vandforbrug pludselig større end normalt, gælder det om hurtigt at finde ud af, hvor der er en læk. Rørene i radiatorsystemet vil over tid miste vand ved fordampning. Har anlægget oftere brug for påfyldning af ekstra vand kan det også være et tegn på en utæthed. Fylder du på oftere end 4-5 gange årligt, kan det være tegn på en utæthed i varmesystemet. Jo hurtigere lækagen findes, jo mindre bliver skaden. Sørg for at få vandet fjernet, og sæt affugtere op.

Det er også vigtigt at sørge for, at alle afløbs- og nedløbsrør er tætte, og at tagrender ikke er tilstoppede, så de kan løbe over.

Minimér mængden af fugt fra jorden

Konstruktioner, der er i direkte kontakt med jorden, kan suge fugt op fra jorden. Det kan fx være boligens sokkel, yder- og indervægge, der ikke står på et fugtstandsende lag af fx murpap, eller et kældergulv, der ikke er lagt oven på et kapillarbrydende lag (et lag sten eller lecanødder, der sørger for, at fugt fra jorden under boligen ikke kan trænge op i gulvet. I dag benyttes der ikke sten og leca men i højere grad sandfyld og drænende isolering). I alle tilfælde skal kontakten mellem den fugtige jord og konstruktionen brydes, så der ikke trænger fugt op i boligens konstruktioner.

Sørg for at affugte boligen efter en vandskade

Hvis du har haft en vandskade i din bolig, fx på grund af oversvømmelse eller slukning af ildebrand, er det vigtigt, at vandet fjernes med det samme, og at der bliver sat affugtere op, så alle materialer bliver tørret ordentligt igennem.

Tør kondens på vinduerne af, og minimér chancen for skimmel og mug

Hvis der dannes kondens på vinduerne, skal det tørres af. Kondens opstår, når varm fugtig luft rammer den kolde overflade på vinduesglasset.

Når luften køles ned - ved kontakten med den kolde rude - kan den varme og fugtige luft ikke længere holde på vandpartiklerne og dermed begynder vandet at udskille sig, og så opstår der kondens, hvor skimmelsvamp kan gro.

Vi kender det fra gamle et-lags vinduer, hvor der - typisk om morgenen når du står op - vil være kondens i bunden af vinduesglasset.

Jo dårligere dine vinduer isolerer, des større risiko er der for kondens på dem. Men selv på moderne energiruder kan der komme kondens, hvis luftfugtigheden i rummet bliver for høj. Det koldeste sted i vinduet er typisk ved rammen i bunden af vinduet, så det er her, fugt vil kondensere først.

Begræns damp fra madlavning og undgå skimmelsvamp og skimmelsanering

Sørg for at have låg på gryder, der koger, og hav emhætten kørende, når du laver mad. Start gerne emhætten lidt før, du begynder at koge og stege, og lad den køre et stykke tid efter, at du er færdig.

Husk at lukke døren ind til de andre rum, og hvis emhættens udtræk er gennem facaden – som er lige ved siden af vinduet – så luk vinduet. På den måde undgår du, at madlavningsfugten ryger ind igen.

Luft ud på badeværelset og undgå skimmelsvamp og skimmelsanering

Når du bader, skal du lukke døren til badeværelset og tænde for udsugningen. Har du ikke en ventilator, kan det være en god idé at etablere en mekanisk ventilator, som sikrer at den fugtige luft bliver suget ud af boligen. Du bør sikre dig, at der kan komme ny luft ind i rummet som erstatning for den, der suges ud. Dette gøres typisk ved at lave en sprække under badeværelsesdøren eller hul-ler i den nederste del af døren.

Sørg for at ventilatoren trækker fugten hele vejen ud til det fri, og ikke kun op i loftsrummet. Efter badet er det bedst at bruge en svaber til at få vandet væk fra vægge og gulv og ned i afløbet for at begrænse yderligere fordampning.

På den måde kan du stort set få fugten helt væk fra rummet og samtidig undgår du spor efter kalk.

Hvis du tørrer brusekabinen af med et håndklæde el.lign., bør det hænges til tørre udendørs.

Hvis du har mulighed for at lufte badeværelset ud, fx ved at åbne et vindue til det fri, er det altid en god idé at lufte ud i 5-10 minutter efter hvert bad. Luk dog døren til badeværelset, mens du gør det.

Hold afstand mellem møbler og kolde ydervægge

Er ydervæggene i din bolig kolde på grund af for lidt eller manglende isolering, bør du sørge for at holde ca. 5 cm's afstand mellem dine møbler og ydervæggene. På den måde kan den varme luft inde i boligen cirkulere. Dermed mindskes sandsynligheden for, at fugt kondenserer på de kolde vægge, og at skimmelsvamp trives på væggen bag møblerne.

Sørg for jævn fordeling af varme i boligen

Hvis der er varme på i boligen, og varmen er jævnt fordelt i alle rum, er der mindre risiko for, at fugt fra varm luft kondenserer på kolde overflader og giver gode betingelser for skimmelsvamp.

Det er fx en dårlig idé at have et koldt soveværelse, da varm fugtig luft fra resten af boligen kan trænge ind soveværelset, og fugten herfra kan kondensere på de kolde vægge. Hvis du gerne vil sove i et koldt soveværelse, så hav varme på om dagen, og sluk eller sænk temperaturen om aftenen.

Opbevar brænde til pejs eller brændeovn udendørs

Brænde til pejs eller brændeovn skal være godt tørt og bør så vidt muligt opbevares udendørs, da det ellers vil afgive fugt indenfor.

Hold dit hjem rent og undgå skimmelsvamp og behov for skimmelsanering

Gør jævnligt rent. Hvis skimmelsvampens sporer hele tiden fjernes, opstår der ikke nye skimmelsvampe-kolonier. Indret dit hjem, så det er nemt at gøre rent, og sørg for at få gjort rent, selvom det for de fleste er en sur pligt.

5 steder, hvor du typisk får skimmelsvamp i din bolig som kan betyde du har brug for skimmelsanering

Der er 5 steder i din bolig, hvor der ofte kan være skimmelsvampe. Vindueskarmen, kælderen og badeværelset - det er nogle af de steder, hvor skimmelsvamp oftest dukker op, men hvorfor? Svaret er fugt. Se her, hvor skimmelsvamp tit kan findes, og hvad du skal gøre for at undgå svampene disse steder.

Hvorfor? Kælderen er konstant påvirket af fugt fra jorden, og skimmelsvamp i kælderen er oftere reglen end undtagelsen - det gælder både krybekælderen og den almindelige kælder.

Hvad gør du? Sørg for god udluftning, ligesom i resten af din bolig. Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter, men kun når luften udenfor er koldere end kælderluften. Lukker du varm sommerluft ned i din kølige kælder, skaber du kondensvand, der kan give skimmelsvamp.

Hvorfor? Skimmelsvamp i vindueskarmene opstår, når der dannes kondens på indersiden af ruderne, typisk fordi vinduerne ikke isolerer nok, kombineret med, at du ikke lufter tilstrækkeligt ud.

Hvad gør du? Luft ud! Har du gamle vinduer, kan det også være, de trænger til udskiftning. Ofte kan det økonomisk bedre svare sig at blot at udskifte ruden frem for at skifte hele vinduet.

Hvorfor? Hvis du oplever pletter af skimmelsvamp i hjørnerne i din bolig, skyldes det sandsynligvis en kuldebro altså et sted, der ikke er isoleret ordentligt, så kulde kan trænge ind, og varme slippe ud, og dermed kan der dannes kondens. Særligt huse bygget mellem 1930'erne og 1950'erne har dette problem.

Hvad gør du? Du kan forsøge at efterisolere hjørnerne, men det kan være besværligt eller helt umuligt. Hvis området med skimmelsvamp ikke er større end 20x20 cm, er det ok at vaske det ned med et svampemiddel, men svampen kommer igen, med mindre kuldebroen fjernes.

Hvorfor? Det er næsten umuligt at undgå skimmelsvamp på badeværelset på et eller andet tidspunkt, da der er ekstra meget fugt her. Skimmelsvampene sætter sig ofte i de bløde fuger. De bløde fuger indeholder fungicider, der beskytter mod skimmelsvamp, men den beskyttende effekt aftager med tiden.

Hvad gør du? Luft ud! Både under og efter bad. Tør fugerne af efter hvert bad og hold dem rene.

Hvorfor? Hvis du får skimmelsvamp på loftet, skyldes det ofte, at der ikke er nok ventilering, så fugten kan slippe ud. Er loftet fx blevet efterisoleret, er isoleringen måske lagt for tæt op ad tagudhænget, så luften ikke kan slippe ud. Har du stoppet for mange ting ind i dit loftsrum, kan det også forhindre ordentlig ventilering. Der kan også mangle en dampspærre i tagets isolering eller være for meget fugt pga. en utæthed i taget.

Hvad gør du? Gå taget igennem for utætheder, tjek, om den fugtige luft har mulighed for at slippe ud, og om loftet er isoleret korrekt med dampspærre. Det kan være en god idé at få en rådgiver til at vurdere, hvor problemet er.

Kilde: Bolius

Har du problemer med skimmelsvamp? Ring på tlf. 70 44 47 87